Open navigation

Thông tư 1712/QĐ-NHNN Quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1712 / QĐ - NHNN 

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ  19 / 2014 / TT - NHNN  NGÀY 11/8/2014 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM


THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số  17 / 2008 / QH12  ngày 03 tháng 6 năm 2008;


Căn cứ Nghị định số  100 / 2010 / NĐ - CP  ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo;


Căn cứ Nghị định số  156 / 2013 / NĐ - CP  ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;


Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số  19 / 2014 / TT -  NHNN ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam như sau:


Sửa cụm từ “tại điểm a khoản này” thành “tại khoản 1 Điều này”.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


KT. THỐNG ĐỐC 

PHÓ THỐNG ĐỐC


                          Lê Minh Hưng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.