Open navigation

Công văn 2867/BHXH-THU Thực hiện biểu mẫu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên từ năm học 2014


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2867 / BHXH - THU 

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2014


HƯỚNG DẪN


VỀ VIỆC THỰC HIỆN BIỂU MẪU BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH, SINH VIÊN TỪ NĂM HỌC 2014


Kính gửi: Các trường học trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh


Thực hiện Thông tư  178 / 2012 / TT - BTC  ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam. BHXH Thành phố hướng dẫn các biểu mẫu cho việc trích chuyển và thanh lý kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSK BĐ) cho học sinh, sinh viên (HSSV) kể từ năm học 2014 - 2015 như sau:


 1. Hồ sơ tham gia BHYT HSSV (Phiếu giao nhận hồ sơ 104) gồm các mẫu như sau:


  • Hợp đồng đóng BHYT (mẫu số C04-TS) (04 bản);


  • Hợp đồng trích chuyển kinh phí CSSK BĐ cho HSSV khi nhận lần đầu, hoặc Phụ lục khi nhận lần thứ 2 trở đi (mẫu số C84a-HD) (04 bản);


  • Giấy thanh toán thù lao cho trường học làm đại lý thu (mẫu số C66-HD) (02 bản);


  • Bảng thống kê tổng hợp tham gia BHYT HSSV (03 bản);


  • Danh sách HSSV tham gia BHYT (mẫu D03-TS-HS) (03 bản);


  • Chứng từ nộp tiền (02 bản photo).


 2. Hồ sơ Quyết toán kinh phí CSSK BĐ (Phiếu giao nhận hồ sơ 506) gồm các mẫu như 

  sau:


 • Bảng quyết toán kinh phí CSSK BĐ tại Y tế trường học (mẫu số  03 / QT)  (04 bản);


 • Bảng thanh lý hợp đồng trích chuyển kinh phí CSSK BĐ cho HSSV (mẫu số C84b-HD) (04 bản).


Lưu ý: Các biểu mẫu trên được đăng trên trang web của BHXH Thành phố

Yêu cầu các trường thực hiện đúng các nội dung hướng dẫn tại công văn này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về BHXH Thành phố (Phòng Thu) để nghiên cứu, giải quyết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Ban Giám đốc (để b/c);

 • Các Phòng chức năng;

 • BHXH Q/H (thực hiện);

 • Trang web BHXH TP.HCM;

 • Lưu VT(2b)

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thị Thu

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.