Open navigation

Công văn 3578/BHXH-DVT Hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu và NĐ 63/2014/NĐ-CP trong đấu thầu thuốc, vật tư y tế


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  3578 / BHXH - DVT 

V/v hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu số  43 / 2013 / QH13  và Nghị định số  63 / 2014 / NĐ - CP  trong đấu thầu thuốc, VTYT

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2014


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;

Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam;

Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.


Luật đấu thầu số  43 / 2013 / QH13  đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6, ngày 26/11/2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014. Theo đó, ngày 26/6/2014 Chính phủ đã ban hành Nghị định số  63 / 2014 / NĐ - CP  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2014. Để thống nhất việc thực hiện đấu thầu, ngày 27/6/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số  4054 / BKHĐT -  QLĐT, ngày 15/7/2014 Bộ Tài chính có Công văn số  9559 / BTC - HCSN  hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu số  43 / 2013 / QH13  và Nghị định số  63 / 2014 / NĐ - CP . Tiếp theo, ngày 14/8/2014, Bộ Y tế có Công văn số  5445 / BYT - KH - TC  về việc thực hiện Thông tư hướng dẫn lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc và ngày 05/9/2014, có Công văn số  6130 / BYT - QLD  về việc gia hạn thời gian đóng thầu.


Để đảm bảo thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) tại các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập theo đúng quy định, yêu cầu bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam; BHXH Bộ Quốc phòng phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT thực hiện lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, vật tư y tế theo quy định tại Luật đấu thầu số  43 / 2013 / QH13 , Nghị định số  63 / 2014 / NĐ - CP , các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn đấu thầu thuốc và vật tư y tế và hướng dẫn tại Công văn số  4054 / BKHĐT - QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Công văn số  9559 / BTC - HCSN  của Bộ Tài chính và Công văn số  5445 / BYT - KH - TC , Công văn số  6130 / BYT - QLD  của Bộ Y tế (gửi kèm bản phô tô các Công văn  4054 / BKHĐT -  QLĐT;  9559 / BTC - HCSN ;  5445 / BYT - KHTC ;  6130 / BYT - QLD )./.


Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ Y tế; Bộ Tài chính;

  • Tổng Giám đốc (để b/c);

  • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  • Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  • Các bệnh viện, Viện có giường bệnh thuộc Bộ Y tế;

  • Cục Quân y (Bộ Quốc phòng);

  • Cục Y tế GTVT (Bộ Giao thông vận tải);

  • Các Ban: CSYT; TCKT; KT;

  • Lưu: VT, DVT (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Minh Thảo

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.