Open navigation

Công văn 4141/BHXH-CSYT Thanh toán dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4141 / BHXH - CSYT

V/v thanh toán dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2014


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;

Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;

Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.


Ngày 19/5/2014, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Công văn số  1670 / BHXH - CSYT  về việc thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở phục hồi chức năng (PHCN). Theo hướng dẫn, các dịch vụ kỹ thuật PHCN được quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán khi được Bác sĩ, Y sỹ, Kỹ thuật viên, Điều dưỡng đã được cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh về PHCN chỉ định và thực hiện.


Theo Nghị quyết số  56 / NQ - CP  ngày 04/8/2014 của Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng  7 / 2014 , lộ trình cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động cho các bệnh viện theo Nghị định số  87 / 2011 / NĐ  ngày 27/9/2011 của Chính phủ được kéo dài đến hết ngày 31/12/2015. Bộ Y tế đã có Công văn số  5855 / BYT - KCB  ngày 28/8/2014 hướng dẫn nội dung nêu trên.


Căn cứ quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi nội dung về điều kiện thanh toán dịch vụ kỹ thuật PHCN theo chế độ BHYT tại Điểm 2 Công văn  1670 / BHXH - CSYT , cụ thể như sau:


“Các dịch vụ kỹ thuật PHCN được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán khi đáp ứng được đầy đủ các điều kiện sau đây:


  • Dịch vụ kỹ thuật PHCN được chỉ định bởi Bác sĩ; Y sỹ chuyên khoa PHCN được Giám đốc Sở Y tế ra quyết định cho phép khám, chữa bệnh về PHCN tại các địa phương thiếu Bác sĩ chuyên khoa PHCN theo quy định tại Khoản 2, Điều 4 Thông tư số  46 / 2013 / TT - BYT  ngày 31/12/2013 của Bộ Y tế có chứng chỉ hoặc chứng nhận đã được đào tạo, bồi dưỡng về vật lý trị liệu - PHCN;


  • Dịch vụ kỹ thuật PHCN được thực hiện bởi Bác sĩ, Y sỹ, Kỹ thuật viên, Điều dưỡng có chứng chỉ hoặc chứng nhận đã được đào tạo, bồi dưỡng về vật lý trị liệu - PHCN.


Đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam căn cứ hướng dẫn nêu trên để giám định chặt chẽ, đảm bảo thanh toán đúng quy định./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Tổng Giám đốc (để b/c);

  • Các Phó Tổng Giám đốc;

  • Các Ban: TCKT, KT, DVT;

  • Lưu: VT, CSYT (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Minh Thảo

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.