Open navigation

Công văn 4187/BHXH-DVT Kiểm soát thanh toán chi phí bảo hiểm y tế đối với các thuốc do công ty VN Pharma trúng thầu


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4187 / BHXH - DVT 

V/v kiểm soát thanh toán chi phí BHYT đối với các thuốc do công ty VN Pharma trúng thầu

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2014Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;

Trung tâm Giám định và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;

Trung tâm Giám định và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.


Ngày 19 tháng 9 năm 2014, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế ban hành Quyết định số  522 / QĐ -  QLD về việc rút số đăng ký lưu hành ra khỏi danh mục thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam. Trong đó 07 thuốc sản xuất bởi Công ty Helix Pharmaceuticals Inc - Canada, do Công ty Cổ phần VN Pharma đăng ký bị rút số đăng ký.


Qua kiểm tra danh mục thuốc trúng thầu của một số địa phương và cơ sở khám chữa bệnh có một số thuốc, lô thuốc đã được Cục Quản lý Dược- Bộ Y tế ra Quyết định rút số đăng ký lưu hành ra khỏi danh mục thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam hoặc thông báo đình chỉ lưu hành do thuốc không đảm bảo chất lượng.


Để đảm bảo an toàn cho người bệnh trong sử dụng thuốc và thanh toán chi phí bảo hiểm y tế (BHYT) đúng quy định đối với các thuốc đã có quyết định rút số đăng ký lưu hành ra khỏi danh mục thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Bộ Quốc phòng; Trung tâm Giám định và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc; Trung tâm Giám định và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) thực hiện các nội dung sau:


  1. Thống kê chi phí BHYT đã thanh toán theo chế độ BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) đối với các thuốc có quyết định rút số đăng ký lưu hành ra khỏi danh mục thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam do Công ty Cổ phần VN Pharma cung ứng từ 01/01/2014 đến 30/9/2014. Báo cáo về BHXH Việt Nam (theo mẫu) trước ngày 15/11/2014.


  2. Tiếp tục rà soát toàn bộ danh mục thuốc sử dụng tại các cơ sở KCB, từ chối thanh toán theo chế độ BHYT đối với các thuốc đã có Quyết định rút số đăng ký lưu hành ra khỏi danh mục thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam; Các thuốc, lô thuốc có văn bản thông báo đình chỉ lưu hành do không đạt tiêu chuẩn chất lượng của Cục Quản lý Dược- Bộ Y tế. Chi tiết thông tin về đình chỉ lưu hành các thuốc không đảm bảo chất lượng; các thuốc bị rút số đăng ký lưu hành, tham khảo trên trang tin điện tử của Cục Quản lý Dược- Bộ Y tế (http: / / www .dav.gov.vn).


Yêu cầu BHXH tỉnh nghiêm túc thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu khó khăn, vướng mắc báo cáo về BHXH Việt Nam để giải quyết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ Y tế;

  • Tổng Giám đốc (để b/c);

  • Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW;

  • Các bệnh viện trực thuộc BYT;

  • Các Ban: TCKT, CSYT, KT;

  • Lưu: VT, DVT (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Minh Thảo


PHỤ LỤC


CHI PHÍ BHYT ĐÃ THANH TOÁN ĐỐI VỚI CÁC THUỐC BỊ RÚT SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH RA KHỎI DANH MỤC THUỐC ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ TẠI VIỆT NAM TỪ 01/01/2014 ĐẾN 30/9/2014

(Ban hành kèm theo Công văn số  4187 / BHXH - DVT  ngày 03 tháng 11 năm 2014 của BHXH Việt Nam)


Đơn vị: đồng


STT

Tên hoạt chất

Tên thành phẩm

của thuốc

Hàm lượng nồng độ

Đường dùng  / dạng  dùng

Số đăng ký hoặc số GPNK

Hãng SX

Nước SX

Đơn vị

tính

Giá

thuốc

Số lượng

Thành

tiền

Công ty

cung ứng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.