Open navigation

Công văn 4689/TCT-KK Đăng ký tài khoản


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4689 / TCT - KK 

V/v đăng ký tài khoản

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2014


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh


Trả lời công văn số  7135 / CT - TTHT  ngày 28/8/2014 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc đăng ký tài khoản mở tại các ngân hàng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số  83 / 2013 / NĐ - CP  ngày 22/7/2013 của Chính phủ; Điểm b Khoản 6 Điều 3 Thông tư số  119 / 2014 / TT - BTC  ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 06/11/2013, Thông tư số  111 / 2013 / TT - BTC  ngày 15/8/2013, Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013, Thông tư số  08 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/01/2013, Thông tư số  85 / 2011 / TT - BTC  ngày 17/6/2011, Thông tư số  39 / 2014 / TT - BTC  ngày 31/3/2014 và Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế:


Trong quá trình hoạt động, người nộp thuế có ký thỏa thuận với tổ chức tín dụng được phép ở Việt Nam về việc mở tài khoản giao dịch tại tổ chức tín dụng, theo đó: tổ chức tín dụng mở 01 tài khoản thanh toán mang tên người nộp thuế kèm theo các tài khoản phụ (hoặc có tên gọi khác như: chỉ định, tạm, ảo,...); toàn bộ số phát sinh trên tài khoản phụ được thể hiện, phản ánh trên tài khoản thanh toán, cuối ngày các tài khoản phụ không phát sinh số dư, thì:


  • Nếu các tài khoản phụ có chung một đầu số cố định với các ký tự còn lại là khác nhau (ví dụ: tài khoản phụ có số hiệu "1234xxx" với "1234" là đầu số cố định và "xxx" là mã số của từng khách hàng) thì người nộp thuế phải bổ sung thông tin đăng ký thuế bao gồm số hiệu của tài khoản thanh toán kèm theo số hiệu (là đầu số cố định) của tài khoản phụ.


  • Nếu các tài khoản phụ nêu trên không có đầu số cố định mà do tổ chức tín dụng tự mở khi phát sinh một khoản giao dịch thanh toán, đồng thời tổ chức tín dụng không cấp giấy chứng nhận mở tài khoản phụ cho người nộp thuế thì người nộp thuế không phải bổ sung đăng ký thuế đối với các tài khoản phụ.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ Pháp chế (BTC);

  • Các Vụ: PC, CS (TCT);

  • Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  • Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Trần Văn Phu

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.