Open navigation

Công văn 5166/TCT-KK Chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  5166 / TCT - KK 

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  1555 / CT - TT & amp ;HT ngày 06/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp đề nghị hướng dẫn chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Khoản 4, Điều 1 Nghị định số  31 / 2009 / NĐ - CP  ngày 01/4/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số  58 / 2001 / NĐ - CP  ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu quy định: “Bộ Công an quy định thống nhất các mẫu dấu, việc làm biểu tượng hoặc chữ nước ngoài trong hình dấu, việc làm và sử dụng con dấu thứ hai; đăng ký lưu chiểu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu; quản lý hoạt động làm con dấu; kiểm tra việc quản lý, sử dụng con dấu theo quy định của Nghị định này. ”


Như vậy, việc xác định con dấu bị khắc sai mã số doanh nghiệp như trường hợp của Công ty TNHH Vương Hùng nêu tại công văn số  1555 / CT - TT &HT ngày 06/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp có giá trị pháp lý khi sử dụng trong các giao dịch của doanh nghiệp hay không không thuộc thẩm quyền của cơ quan thuế.


Vì vậy, đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ với Công an tỉnh Đồng Tháp để xác định giá trị pháp lý của con dấu được cấp theo Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu ngày 14/ 4 / 2014  trong khoảng thời gian từ tháng  4 / 2014  đến tháng  9 / 2014 .


  • Trường hợp cơ quan công an xác nhận con dấu được cấp ngày 14/ 4 / 2014  có giá trị pháp lý trong khoảng thời gian từ tháng  4 / 2014  đến tháng  9 / 2014  thì chấp nhận các tờ khai thuế, hóa đơn, chứng từ đã đóng dấu bị sai mã số doanh nghiệp trong thời gian từ tháng  4 / 2014  đến tháng  9 / 2014  của Công ty TNHH Vương Hùng.


  • Trường hợp cơ quan công an xác nhận con dấu được cấp ngày 14/ 4 / 2014  không có giá trị pháp lý trong khoảng thời gian từ tháng  4 / 2014  đến tháng  9 / 2014  thì các tờ khai thuế, hóa đơn, chứng từ đã đóng dấu bị sai mã số doanh nghiệp trong thời gian từ tháng  4 / 2014  đến tháng  9 / 2014  không được coi là hợp pháp. Cục Thuế hướng dẫn Công ty thực hiện thu hồi các hóa đơn cũ và lập hóa đơn mới thay thế, nộp lại các tờ khai thuế tương ứng, đồng thời xử lý vi phạm về thuế đối với Công ty theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Các Vụ: CS, PC (TCT);

  • Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Trần Văn Phu

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.