Open navigation

Công văn 258/TB-VPCP ngày 29/08/2016 Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục Thống kê từ 2016-2020

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 258/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2016

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI CUỘC HỌP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Ngày 16 tháng 8 năm 2016, tại Tổng cục Thống kê, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục Thống kê giai đoạn 2016 - 2020; tham gia cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe lãnh đạo Tổng cục Thống kê báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác giai đoạn 2011 - 2015 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020, ý kiến phát biểu của các bộ, ngành, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận:

I. ĐÁNH GIÁ, NHẬN ĐỊNH CHUNG

Về cơ bản thống nhất với báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác giai đoạn 2011 - 2015 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020 của Tổng cục Thống kê tại Báo cáo số 106/BC-TCTK ngày 16 tháng 8 năm 2016.

Trong thời gian qua, Tổng cục Thống kê đã đạt được những kết quả quan trọng trong triển khai kế hoạch công tác, một số kết quả nổi bật là:

- Khuôn khổ pháp lý cho hoạt động thống kê được tăng cường và tương đối đầy đủ: Chiến lược phát triển thống kê giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Luật thống kê 2015 và các Nghị định hướng dẫn thực hiện luật đã được ban hành.

- Hệ thống thống kê tập trung từ trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện đã được củng cố, kiện toàn về nhân lực và cơ sở vật chất. Tổ chức thống kê bộ, ngành từng bước được củng cố và tăng cường.

- Sự phối hợp và chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê với bộ, ngành được hoàn thiện một bước; sản phẩm thống kê ngày càng đa dạng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng sử dụng. Chất lượng và độ tin cậy của thông tin thống kê đã có nhiều cải thiện. Đáng chú ý, ngành Thống kê đã cung cấp được những thông tin thống kê khá đầy đủ, kịp thời cho điều hành kinh tế vĩ mô và quản lý điều hành kinh tế - xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng cục Thống kê cũng đối mặt với một số khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ: Nhận thức của các cấp, các ngành, các đối tượng sử dụng thông tin thống kê và bản thân những người làm công tác thống kê về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Thống kê và thống kê bộ, ngành vẫn còn hạn chế; sản phẩm thống kê chưa đa dạng, thiếu các sản phẩm thống kê chuyên đề, độ tin cậy, chất lượng một số chỉ tiêu thống kê chưa đáp ứng yêu cầu thực tế cuộc sống; sự phối hợp chia sẻ thông tin giữa các bộ, ngành với Tổng cục Thống kê còn bất cập; tính chủ động trong việc nắm bắt nhu cầu thông tin của đối tượng sử dụng thông tin thống kê chưa cao làm giảm giá trị của thông tin thống kê.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, Tổng cục Thống kê cần đổi mới hoàn thiện hệ thống thống kê theo hướng hiện đại, chất lượng, hiệu quả để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao nhằm thực thực hiện thành công Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Đa dạng hóa các sản phẩm thống kê; thông tin thống kê phải bảo đảm chân thực, khách quan, kịp thời, công khai, minh bạch, nhất quán tạo niềm tin cho người sử dụng thông tin thống kê; thực hiện các báo cáo phân tích và dự báo thống kê tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, năm, nhiều năm; báo cáo đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu thuộc chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; báo cáo phân tích thống kê chuyên đề và các báo cáo thống kê đột xuất khác phục vụ kịp thời sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành.

2. Hệ thống thống kê tập trung, thống kê các bộ, ngành ở trung ương và sở, ngành ở địa phương cần chủ động nắm bắt nhu cầu thông tin và cung cấp, phổ biến thông tin thống kê đến đông đảo người sử dụng thông tin.

3. Tổ chức nghiên cứu và ứng dụng phương pháp thống kê tiên tiến phù hợp với điều kiện Việt Nam và thông lệ quốc tế; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và truyền thông vào quá trình hoạt động thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích, dự báo, phổ biến và lưu giữ thông tin thống kê theo hướng: Đồng bộ hóa, chuẩn hóa, quy trình hóa, tin học hóa để bảo đảm tính công khai, minh bạch và hiệu quả của thông tin thống kê.

4. Kiện toàn tổ chức bộ máy trên cơ sở biên chế được giao; tăng cường công tác đào tạo nhân lực trong hệ thống thống kê tập trung và thống kê của bộ, ngành, chú trọng sử dụng các chuyên gia, các cán bộ có nhiều kinh nghiệm kể cả các cán bộ đã nghỉ hưu trong ngành thống kê, nhằm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu thông tin thống kê trong tình hình mới.

5. Tiếp tục nghiên cứu, triển khai Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP) theo Quyết định số 715/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ để phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm tính khả thi trong thực hiện. Tổng cục Thống kê tính toán chỉ tiêu GRDP năm 2017, sau đó tổng kết đánh giá báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trường hợp cần thiết trình Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

6. Phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các đơn vị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện công bố bộ chỉ số về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

III. VỀ CÁC KIẾN NGHỊ CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ

1. Về chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với bộ, ngành: Yêu cầu các bộ, ngành thực hiện báo cáo theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2014 về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành.

2. Về xây dựng kế hoạch hàng năm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội: Các bộ, ngành, địa phương cần thống nhất sử dụng số liệu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành và hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã trong xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn ở cấp trung ương và địa phương. Việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch cấp tỉnh cần có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thống kê cùng cấp.

3. Về chia sẻ thông tin thống kê: Yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để sử dụng tối đa, hiệu quả thông tin từ dữ liệu hành chính theo quy định của Luật thống kê 2015.

4. Về tổ chức bộ máy và nhân lực của tổ chức thống kê bộ, ngành: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cần triển khai những biện pháp cụ thể tăng cường tổ chức thống kê theo quy định tại Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

5. Về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của Tổng cục Thống kê: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện Tiểu đề án và đề xuất phương án bố trí kinh phí cho Tiểu Đề án trong kế hoạch 2016 - 2021 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 7927/VPCP-KTTH ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ về việc kinh phí Tiểu Đề án xây dựng trụ sở làm việc hệ thống thống kê tập trung.

6. Về Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê giai đoạn 2016 - 2020: Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các bộ, cơ quan, trên cơ sở đó hoàn thiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê giai đoạn 2016 - 2020 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 12 năm 2016.

7. Về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin - truyền thông: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin - truyền thông trong hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2016 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

8. Tổng cục Thống kê phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông để nâng cao hiệu quả, tính chính xác của hoạt động tuyên truyền, phổ biến thông tin thống kê; chủ động cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành kinh tế - xã hội của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tổng cục Thống kê;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTN, KGVX, TCCV;
- Lưu: VT, KTTH (3).XH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.