Open navigation

Quyết định 1849/QĐ-TCTK Điều tra vốn đầu tư thực hiện

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỔNG CỤC THỐNG KÊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1849/QĐ-TCTK

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU TRA VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thng chỉ tiêu thng kê quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 65/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia;

Quyết định số 1793/QĐ-BKHĐT ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ủy quyền cho Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ký quyết định tiến hành điều tra thống kê được phân công trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thống kê Xây dựng và vốn đầu tư,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Tiến hành điều tra vốn đầu tư thực hiện theo Phương án điều tra ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ dân cư, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn, Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đơn vị phụ trách công tác thống kê, tài chính thuộc Bộ, ngành Trung ương có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và kịp thời số liệu theo phiếu điều tra.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 277/QĐ-TCTK ngày 14 tháng 5 năm 2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Điều 5. Vụ trưởng Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư, Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Chánh Văn phòng Tổng cục Thống kê, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp);
- Lãnh đạo T
ng cục;
- Lưu: VT, XDĐT.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Bích Lâm

 

PHƯƠNG ÁN

ĐIỀU TRA VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN
(Ban hành k
èm theo Quyết định s1849/QĐ-TCTK ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)


1. Mục đích điều tra

Thu thập thông tin phản ánh tình hình vốn đầu tư thực hiện hàng quý, năm của doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ dân cư, xã/phường/thị trấn, đơn vị sự nghiệp, Sở Tài chính, Bộ, ngànTrung ương làm cơ sở tính chỉ tiêu vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, nhằm phục vụ cơ quan Nhà nước các cấp đánh giá tình hình thực hiện đầu tư, hiệu quả vốn đầu tư và tác động của vốn đầu tư đến tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của đất nước.

2. Đối tượng, đơn vị và phạm vi điều tra

a) Đối tượng, đơn vị điều tra

(1) Điều tra quý

- Doanh nghiệp, hợp tác xã đang trong quá trình đầu tư chuẩn bị cho sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Trang trại được xác định theo Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại;

- Hộ dân cư đầu tư cho sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, sửa chữa nhà ở.

(2) Điều tra năm

- Trang trại được xác định theo Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại;

- Hộ dân cư đầu tư cho sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, sửa chữa nhà ở;

- Đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo, ngành y tế và trợ giúp xã hội;

- Xã/phường/thị trấn quản lý xây dựng các dự án, công trình mang tính xã hội hóa sử dụng vốn của các tổ chức, cá nhân đóng góp;

- Sở Tài chính tnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết gọn là Sở Tài chính); đơn vị phụ trách công tác thống kê, tài chính thuộc Bộ, ngành Trung ương (sau đây viết gọn là Bộ, ngành Trung ương).

b) Phạm vi điều tra

Cuộc Điều tra vốn đầu tư thực hiện được triển khai trên phạm vi cả nước, gồm 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (không kể các huyện đảo Cô Tô, Côn Đảo, Cồn Cỏ, Bạch Long Vĩ, Trường Sa, Hoàng Sa). Điều tra tất cả các ngành kinh tế từ ngành A đến ngành U theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam năm 2007.

3. Thời kỳ điều tra và thời gian thu thập thông tin

a) Điều tra quý

- Thời kỳ điều tra: Thực hiện của quý trước quý báo cáo và dự tính quý báo cáo;

- Thời gian thu thập thông tin: Từ ngày 16 đến ngày 30 các tháng giữa quý báo cáo.

b) Điều tra năm

- Thời kỳ điều tra: Số liệu thu thập là số thực hiện năm trước;

- Thời gian thu thập thông tin:

+ Trang trại, hộ dân cư, đơn vị sự nghiệp, xã/phường/thị trấn: Từ ngày 02 tháng 01 đến ngày 15 tháng 3 hàng năm;

+ Sở Tài chính: Từ ngày 01 tháng 04 đến ngày 29 tháng 4 hàng năm;

+ Bộ, ngành Trung ương: Từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 hàng năm.

4. Nội dung điều tra, phiếu điều tra

a) Nội dung điều tra

Thông tin chung

- Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã: Tên, địa chỉ, mã số thuế, ngành hoạt động chính, loại hình kinh tế;

- Đối với trang trại, hộ dân cư: Họ và tên chủ trang trại/chủ hộ, địa chỉ, tên địa bàn điều tra, ngành thực hiện đầu tư, loại trang trại/loại hộ;

- Đối với xã/phường, Sở Tài chính, Bộ, ngành Trung ương: Tên đơn vị, địa chỉ.

Thông tin kết quả vốn đầu tư thực hiện

- Vốn đầu tư thực hiện chia theo các nguồn vốn: vốn ngân sách Nhà nước; vốn vay; vốn tự có; vốn huy động từ các nguồn khác;

- Vốn đầu tư thực hiện chia theo khoản mục đầu tư: vốn đầu tư xây dựng cơ bản; vốn đầu tư mua sm tài sản c định dùng cho sản xuất không qua xây dựng cơ bản; vốn đầu tư sửa chữa lớn, nâng cấp tài sản cố định; vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động bằng nguồn vốn tự có; vốn đầu tư khác;

- Vốn đầu tư thực hiện chia theo mục đích đầu tư: Chia theo các ngành kinh tế của Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam năm 2007;

Vốn đầu tư chia theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Phiếu điều tra

Phiếu điều tra quý

- Phiếu số 01/DSH-Q: Phiếu lập danh sách hộ dân cư thuộc đa bàn điều tra (Áp dụng đối với các địa bàn được chn mẫu điều tra hàng quý);

- Phiếu số 02/VĐTH-Q: Phiếu thu thập thông tin vốn đầu tư thực hiện của hộ dân cư (Áp dụng đi với hộ dân cư có đầu tư cho sản xuất kinh doanh và xây dựng sửa chữa nhà ở);

- Phiếu số 03/VĐTTT-Q: Phiếu thu thập thông tin vốn đầu tư thực hiện của trang trại (Áp dụng đối với các trang trại);

- Phiếu số 04/VĐTDN-Q: Phiếu thu thập thông tin vốn đầu tư thực hiện của doanh nghiệp (Áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã).

Phiếu điều tra năm

- Phiếu số 01/DSH-N: Phiếu lập danh sách hộ dân cư thuộc địa bàn điều tra (Áp dụng đối với các địa bàn được chọn mẫu điều tra năm);

- Phiếu số 02/VĐTH-N: Phiếu thu thập thông tin vốn đầu tư thực hiện của hộ dân cư (Áp dụng đối hộ dân cư có đầu tư cho sản xuất kinh doanh và xây dựng sửa chữa nhà ở);

- Phiếu số 03/VĐTTT-N: Phiếu thu thập thông tin vốn đầu tư thực hiện của trang trại (Áp dụng đi với các trang trại);

- Phiếu số 04/VĐTSN-N: Phiếu thu thập thông tin vốn đầu tư thực hiện của đơn vị sự nghiệp thuộc ngành giáo dục và y tế (Áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập có đầu tư từ nguồn vốn tự có, vốn liên doanh, liên kết là chủ yếu và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập);

- Phiếu số 05/VĐTXP-N: Phiếu thu thập thông tin về vốn đầu tư thực hiện của xã/phường/thị trấn (Áp dụng cho Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn quản lý xây dựng các công trình mang tính xã hội hóa sử dụng vốn của các tổ chức, cá nhân đóng góp);

- Phiếu số 06/VĐTSTC-N: Phiếu thu thập thông tin của Sở Tài chính (Áp dụng cho Sở Tài chính tổng hợp chi mua sắm, sửa chữa tài sản từ nguồn kinh phí thường xuyên của các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương);

- Phiếu số 07/VĐTB-N: Phiếu thu thập thông tin của Bộ, ngành Trung ương (Áp dụng cho Bộ, ngành Trung ương tng hợp chi mua sắm, sửa chữa tài sản từ nguồn kinh phí thường xuyên của các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc Bộ, ngành).

Nội dung chi tiết các phiếu điều tra được quy định tại Phụ lục 1.

5. Danh mục sử dụng trong điều tra

Cuộc điều tra vốn đầu tư thực hiện áp dụng 3 bảng danh mục:

- Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 (VSIC 2007) ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam ban hành theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và được cập nhật đến thời điểm điều tra;

- Danh mục Bộ, ngành Trung ương ban hành kèm theo phương án điều tra.

6. Loại điều tra, phương pháp thu thập thông tin

a) Loại điều tra

Cuộc điều tra thu thập thông tin vốn đầu tư thực hiện theo chu kỳ hàng quý và hàng năm được thực hiện theo phương pháp điều tra toàn bộ kết hợp điều tra chọn mẫu.

Điều tra toàn bộ: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn quản lý xây dựng các công trình mang tính xã hội hóa sử dụng vốn của các tổ chức, cá nhân đóng góp là chủ yếu; Sở Tài chính; Bộ, ngành Trung ương.

Điều tra chọn mẫu: Doanh nghiệp; đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo, ngành y tế và trợ giúp xã hội; trang trại; hộ dân cư.

Phương pháp chọn mẫu, cỡ mẫu và suy rộng kết quả điều tra được quy định riêng cho từng loại đối tượng điều tra trong Phụ lục 2.

b) Phương pháp thu thập thông tin

Điều tra thu thập thông tin theo hai phương pháp: Điều tra gián tiếp và phỏng vấn trực tiếp.

- Phương pháp điều tra gián tiếp: Áp dụng đối với đơn vị điều tra là doanh nghiệp. Cục Thng kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết gọn là Cục Thống kê cấp tỉnh) tổ chức hội nghị tập huấn giới thiệu mục đích, ý nghĩa, nội dung, hướng dẫn cách ghi phiếu và yêu cầu các đơn vị định kỳ điều tra gửi phiếu điều tra về Cục Thống kê cấp tỉnh theo đúng nội dung và thời gian quy định của phương án điều tra.

- Phương pháp phỏng vấn trực tiếp: Áp dụng đối với các đơn vị điều tra là xã/phường/thị trấn, đơn vị sự nghiệp, trang trại, hộ dân cư, Sở Tài chính, Bộ, ngành Trung ương. Điều tra viên trực tiếp đến đơn vị điều tra giới thiệu mục đích, ý nghĩa, nội dung điều tra và phỏng vấn chủ thể có thực hiện đầu tư để ghi các thông tin vào phiếu điều tra.

7. Tổng hợp và biểu đầu ra của điều tra

a) Tổng hợp kết quả điều tra

Thông tin thu thập từ các đơn vị điều tra được Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê cấp tỉnh kiểm tra, làm sạch, nhập tin và được chương trình phần mềm xử lý, tổng hợp, suy rộng cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phương pháp tổng hợp và suy rộng được quy định trong Phụ lục 2.

b) Biểu đầu ra của điều tra

Các biểu tổng hợp kết quả điều tra được quy định tại Phụ lục 4.

8. Kế hoạch tiến hành

Kế hoạch điều tra được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị điều tra

Thực hiện từ tháng 10 đến tháng 12 của năm trước, gồm các công việc:

- Xây dựng phương án điều tra hoặc bổ sung hoàn thiện phương án điều tra;

- Chọn mẫu, bổ sung, rà soát mẫu điều tra;

Biểu mẫu và hướng dẫn cách ghi biểu kết quả rà soát mẫu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, trang trại và địa bàn điều tra vốn đầu tư thực hiện hàng quý và năm được quy định tại Phụ lục 3.

Thời gian chọn mẫu, bổ sung, rà soát mẫu điều tra: Tổng cục Thống kê gửi danh sách mẫu doanh nghiệp điều tra quý, danh sách trang trại và danh sách địa bàn điều tra quý và năm cho Cục Thống kê cấp tỉnh chậm nhất ngày 30 tháng 11 của năm trước.

Cục Thống kê cấp tỉnh thực hiện rà soát doanh nghiệp, trang trại, địa bàn điều tra, đơn vị sự nghiệp ngành y tế, giáo dục và gửi kết quả rà soát về Tổng cục Thống kê chậm nhất ngày 31 tháng 12 của năm trước.

- In tài liệu hướng dẫn và phiếu điều tra;

- Tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên ở cấp tỉnh và cấp huyện;

- Bổ sung, hoàn thiện hệ thống biểu tổng hợp đầu ra và chương trình phần mềm nhập tin, chương trình kiểm tra và tổng hợp kết quả điều tra cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cả nước.

Bước 2: Triển khai điều tra

Triển khai điều tra thu thập, thông tin:

- Chi cục Thống kê cấp huyện tiến hành điều tra vốn đầu tư thực hiện khu vực hộ dân cư, xã/phường/thị trấn, trang trại;

- Cục Thống kê cấp tỉnh tiến hành điều tra vốn đầu tư thực hiện của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, Sở Tài chính. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có s lượng doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp nhiu, có thể phân cấp điều tra cho Chi cục Thống kê cấp huyện;

- Tổng cục Thống kê tiến hành điều tra vốn đầu tư thực hiện của Bộ, ngành Trung ương.

Bước 3: Kiểm tra, chỉnh lý, đánh mã, nhập tin, xử lý tổng hợp số liệu, biên soạn báo cáo.

Cuộc điều tra được xử lý tổng hợp tập trung như sau:

Tổng cục Thống kê xây dựng chương trình phần mềm nhập tin, kiểm tra tính hợp lý của số liệu, suy rộng, phân bổ dữ liệu và tng hp kết quả cho toàn bộ cuộc điều tra.

Cục Thống kê cấp tnh hoặc phân cấp Chi cục Thống kê cấp huyện kiểm tra, chỉnh lý, đánh mã và nhập tin toàn bộ phiếu điều tra đã thu thập trên địa bàn.

Sau khi số liệu nhập tin được Cục Thống kê cấp tnh nghiệm thu đạt yêu cầu, kết hợp với số liệu tổng hợp vốn đầu tư thực hiện của các dự án/công trình sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Thống kê cấp tnh tiến hành kiểm tra, xử lý, suy rộng, tổng hợp số liệu vốn đầu tư thực hiện và gửi dữ liệu về Tổng cục Thống kê.

Tổng cục Thống kê tiếp tục kiểm tra, xử lý, suy rộng, tổng hợp dữ liệu từng địa phương và toàn quốc, phát hiện những sai sót và thống nhất số liệu với các Cục Thống kê cấp tỉnh.

Đối với thông tin thu thập từ các Bộ, ngành Trung ương, Tổng cục Thống kê kiểm tra, chỉnh lý, đánh mã, nhập tin, xử lý và tổng hợp số liệu vốn đầu tư thực hiện. Ghép với số liệu nhận từ các Cục Thống kê cấp tỉnh để có được bộ dữ liệu thống nhất toàn quốc.

Tổng cục Thống kê sử dụng chương trình phần mềm tổng hợp dữ liệu toàn quốc, thực hiện phân bổ kết quả điều tra theo địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và gửi kết quả phân bổ theo địa bàn cho Cục Thống kê cấp tỉnh để tổng hợp số liệu báo cáo theo địa bàn.

Thời gian thực hiện như sau:

- Đối với báo cáo quý:

+ Cấp tỉnh: Thực hiện kiểm tra dữ liệu nhập tin và gửi dữ liệu điều tra về Tổng cục Thống kê chậm nhất là ngày 10 tháng cuối quý báo cáo; gửi báo cáo kết quả vốn đầu tư thực hiện theo địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chậm nhất là ngày 17 tháng cuối quý báo cáo;

+ Cấp Trung ương: Thực hiện từ ngày 11 đến ngày 22 tháng cuối quý báo cáo, gồm việc tổng hợp dữ liệu toàn quốc và thực hiện phân bổ kết quả theo địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gửi kết quả phân bổ theo địa bàn cho Cục Thống kê cp tỉnh vào ngày 15 tháng cuối quý báo cáo, tổng hợp báo cáo vốn đầu tư thực hiện cấp toàn quốc từ ngày 18 đến ngày 22 tháng cuối quý báo cáo.

- Đối với báo cáo năm:

+ Cấp tỉnh:

Số liệu, điều tra xã/phường/thị trấn, đơn vị sự nghiệp, trang trại, hộ dân cư, Sở Tài chính: Thực hiện từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 15 tháng 5 hàng năm, gửi dữ liệu điều tra về Tổng cục Thống kê chậm nhất là ngày 16 tháng 5 hàng năm;

Số liệu vốn đầu tư thực hiện của doanh nghiệp tổng hợp từ cuộc Điều tra doanh nghiệp hàng năm: Gửi dữ liệu gốc và báo cáo tổng hợp về Tổng cục Thống kê chậm nhất là ngày 31 tháng 8 hàng năm.

+ Cấp Trung ương:

Thực hiện từ ngày 17 tháng 5 hàng năm đối với số liệu của khu vực xã/phường/thị trấn, đơn vị sự nghiệp, trang trại, hộ dân cư, Sở Tài chính; từ ngày 01 tháng 9 hàng năm đối với số liệu của khu vực doanh nghiệp.

Đối với s liệu thu thập từ Bộ, ngành Trung ương, Tổng cục Thống kê sẽ tổng hợp và phân bổ dữ liệu cho các tỉnh, thành phố chậm nhất ngày 30 tháng 7 hàng năm.

9. Tổ chức thực hiện

a) Chỉ đạo điều tra

Cấp Trung ương: Vụ Thống kê Xây dựng và vốn đầu tư phối hợp vi Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan xây dựng phương án điều tra, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc triển khai thực hiện.

Cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Lãnh đạo Cục Thống kê cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo thực hiện.

b) Tổ chức điều tra

Cuộc điều tra được tổ chức thực hiện thống nhất từ Trung ương đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Vụ Thống kê Xây dựng và vốn đầu tư và các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm hướng dẫn, triển khai điều tra và tổ chức xử lý tổng hợp, tính toán các ch tiêu vốn đầu tư thực hiện hàng quý, năm để cung cấp cho các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp và các đối tượng dùng tin khác.

10. Kinh phí

Kinh phí điều tra từ nguồn ngân sách Nhà nước do Tổng cục Thống kê cấp trong kinh phí điều tra thường xuyên.

Vụ trưởng Vụ Thống kê Xây dựng và vốn đầu tư, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Chánh Văn phòng Tổng cục Thống kê, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng nguồn kinh phí được cấp theo chế độ tài chính hiện hành, bảo đảm điều kiện để thực hiện tốt cuộc điều tra.

 

DANH MỤC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG

STT

Tên đơn vị

Mã số

1

Văn phòng Trung ương Đảng

101

2

Văn phòng Chủ tịch nước

102

3

Văn phòng Chính phủ

103

4

Văn phòng Quốc hội

104

5

Tòa án nhân dân tối cao

105

6

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

106

7

Thanh tra Chính phủ

107

8

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

108

9

Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

109

10

Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

110

11

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

111

12

Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

112

13

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

113

14

Bộ Công an

114

15

Bộ Quốc phòng

115

16

Bộ Nội vụ

116

17

Bộ Ngoại giao

117

18

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

118

19

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

119

20

Bộ Tư pháp

120

21

Bộ Công thương

121

22

Bộ Khoa học và Công nghệ

122

23

Bộ Tài chính

123

24

Bộ Xây dựng

124

25

Bộ Giao thông - Vận tải

126

26

Bộ Giáo dục và Đào tạo

127

27

Bộ Y tế

128

28

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

129

29

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

130

30

Bộ Tài nguyên và Môi trường

131

31

Bộ Thông tin và Truyền thông

132

32

Tổng cục Thống kê

133

33

Tổng cục Thuế

134

34

Tổng cục Hải quan

135

35

Tổng cục Dự trữ Nhà nước

136

36

Tổng cục Thi hành án

137

37

Kho bạc Nhà nước

138

38

Kiểm toán Nhà nước

139

39

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

140

40

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

141

41

Đài Tiếng nói Việt Nam

142

42

Đài Truyền hình Việt Nam

143

43

Thông tấn xã Việt Nam

144

44

Ủy ban Dân tộc

145

45

Ủy ban sông Mê Kông

146

46

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

147

47

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

148

48

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

149

49

Đại học Quốc gia Hà Nội

150

50

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

151

51

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

152

52

Ban Chỉ đạo quốc gia công nghệ thông tin

153

53

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp

154

54

Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

155

55

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

156

56

Hội đồng Liên minh các hợp tác xã Việt Nam

157

57

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

158

58

Liên hiệp các tổ chức hòa bình và hữu ngh

159

59

Liên hiệp (Ủy ban toàn quốc liên hiệp) các hội văn học nghệ thuật Việt Nam

160

60

Tổng hội y học Việt Nam

161

61

Hội Nông dân Việt Nam

162

62

Hội Cựu chiến binh Việt Nam

163

63

Hội Nhà văn Việt Nam

164

64

Hội Nhà báo Việt Nam

165

65

Hội Luật gia Việt Nam

166

66

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

167

67

Hội Sinh viên Việt Nam

168

68

Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

169

69

Hội Nhạc sĩ Việt Nam

170

70

Hội Điện ảnh Việt Nam

171

71

Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam

172

72

Hội Kiến trúc sư Việt Nam

173

73

Hội Mỹ thuật Việt Nam

174

74

Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam

175

75

Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

176

76

Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam

177

77

Hội Người cao tuổi Việt Nam

178

78

Hội Người mù Việt Nam

179

79

Hội đồng y Việt Nam

180

80

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

181

81

Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam

182

82

Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam

183

83

Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam

184

84

Hội Khuyến học Việt Nam

185

85

Các đơn vị khác

199

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.