Open navigation

Quyết định 1270/QĐ-BHXH ngày 30/09/2019 Sửa đổi Quy chế quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT kèm theo Quyết định 346/QĐ-BHXH

 Hết hiệu lực: 01/05/2020 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1270/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ CẤP MÃ SỐ BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 346/QĐ-BHXH NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 2019 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 m 2006;

Căn c Lut Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bo him y tế ngày 13 tháng 06 m 2014;

Căn cứ Luật Bảo him xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật An toàthông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 ca Chính phủ về việc quy định chc năng, nhiệm v, quyền hạn và cơ cu tổ chức cBảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 04 năm 2017 ca Tng Giám đốc Bo him xã hội Việt Nam ban nh quy trình thu bo him xã hội, bo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bo hitai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; qun lý s bo hiểm xã hội, thẻ bo hiểm y tế;

Căn c Công văn số 2823/BTP-CNTT ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Bộ Tư pháp về việc kết ni, liên thông dữ liệu h tch;

Xét đề ngh ca Giám đốc Trung m Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Tng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

1. Bổ sung gạch đầu dòng (-) thứ nhất, Tiết a, Điểm 1.1, Khoản 1, Điều 5 như sau:

Trường hợp UBND cấp xã đã kết nối liên thông cơ s dữ liệu vi Bộ Tư pháp thì không cần lập h sơ đề nghị cp thẻ BHYT, ch nhn Danh sách biến động thành viên hộ gia đình (Mẫu số 01-BD) có thông tin của trẻ em được cp thẻ BHYT từ Bưu điện. Căn cứ thông tin quản lý, rà soát và bổ sung thông tin hộ gia đình vào Mẫu số 01-BD do Bưu điện chuyển đến”

2. Bổ sung gạch đầu dòng (-) thứ nhất, Tiết b, Điểm 1.2, Khoản 1, Điều 5 như sau:

"Trường hợp UBND xã đã kết nối liên thông cơ sở dữ liệu với Bộ Tư pháp:

+ Nhận dữ liệu theo Mẫu số 01-BD có thông tin của trẻ em được cấp thẻ BHYT do cơ quan BHXH chuyển đến, in và chuyển UBND xã.

+ Nhận theo Mẫu số 01-BD từ UBND xã cập nhật, bổ sung thông tin vào phần mềm HGĐ.

+ Nhận dữ liệu theo Mẫu số 01-BD của các trường hợp khai tử, thực hiện xác minh thông tin cá nhân và hộ gia đình để cập nhật báo giảm chết vào phần mềm HGĐ.”

3. Bổ sung Tiết a, Điểm 1.3, Khoản 1, Điều 5 như sau:

"Trường hợp UBND xã đã kết nối liên thông cơ sở dữ liệu với Bộ Tư pháp, hệ thống phần mềm cơ quan BHXH ngay sau khi nhận được dữ liệu từ Bộ Tư pháp:

+ Tự động cấp mã số BHXH cho trẻ em dưới 6 tuổi.

+ In dữ liệu Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH) đã có mã số BHXH của trẻ em dưới 6 tuổi đề nghị cấp thẻ BHYT chuyển Phòng/Tổ Quản lý thu thực hiện nghiệp vụ phát sinh theo quy định tại Khoản 2, Điều 33, Quyết định số 595/QĐ-BHXH tối đa 24 giờ.

+ Chuyển dữ liệu theo Mẫu số 01-BD có thông tin của trẻ em được cấp thẻ BHYT chuyển đến Bưu điện để thu thập, cập nhật chính xác thành viên vào hộ gia đình đã được kê khai trong phần mềm HGĐ.

+ Chuyển dữ liệu theo Mẫu số 01-BD của trường hợp khai tử chuyển đến Bưu điện xác minh thông tin cá nhân và hộ gia đình để cập nhật báo giảm chính xác vào phần mềm HGĐ.

4. Bổ sung Khoản 2, Điều 9 như sau:

Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện/xã tổ chức triển khai Công văn số 2823/BTP-CNTT và Quyết định này nhằm cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo kịp thời cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.

- Kiểm tra, đôn đốc, nghiệm thu cơ quan Bưu điện thực hiện thu thập, cập nhật chính xác trẻ em dưới 6 tuổi vào hộ gia đình đã được kê khai, các trường hợp báo giảm chết trong phần mềm HGĐ trong thi hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được dữ liệu theo Mẫu số 01-BD từ cơ quan BHXH.”

5. Bổ sung Khoản 2, Điều 11 như sau:

"Các quy đnh trước đây của BHXH Việt Nam v quy trình, thủ tục, hồ sơ cấp thẻ BHYT đối với trẻ em dưới 6 tuđược thực hiện theo quy định tại Quyết định y."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giáđốc Trung tâm công nghệ thông tin, Trưởng Ban Thu, Trưng Ban cp sthẻVụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán và Thủ trưởng các đơn vị trc thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo him xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Y tế;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, CNTT.

KTTNG GIÁĐỐC
PHÓ TNG GIÁĐỐC




 Phạm Lương Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.