Open navigation

Quyết định 3132/QĐ-BCT Thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 3132/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ THÍ ĐIỂM HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG NĂM 2019

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định s 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 08 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 03 năm 2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 06 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BCT ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Hội đng đu giá và Tgiúp việc Hội đồng đấu giá

1. Thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khu đường năm 2019 (sau đây gọi là Hội đồng đấu giá) gồm các ông (bà) sau đây:

- Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Bộ Công Thương;

- Ủy viên Hội đồng: Đại diện các Bộ: Công Thương, Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Các Ủy viên khác theo yêu cầu của từng trường hợp cụ thvà do Chủ tịch Hội đng mời.

Danh sách thành viên Hội đồng đấu giá được nêu tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này.

2. Thành lập Tổ giúp việc Hội đồng đấu giá gồm công chức của các cơ quan thành viên trong Hội đồng.

Danh sách thành viên Tổ giúp việc được nêu tại Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Trách nhiệm của Hội đồng đấu giá

1. Ban hành Quy chế đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019;

2. Tchức định giá và bán đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo quy định của pháp luật;

3. Giám sát, quản lý và thực hiện việc phát hành “Hồ sơ tham dự đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019”;

4. Kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá;

5. Lập biên bản và công b kết quả bán đấu giá;

6. Báo cáo cơ quan có thm quyn kết quả thực hiện bán đấu giá;

7. Nộp ngân sách nhà nước số tiền thu được từ việc bán đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019, sau khi trừ đi các chi phí có liên quan.

Điều 3. Cơ chế và kinh phí hoạt động

1. Các thành viên Hội đồng đấu giá làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo và phân công của Chủ tịch Hội đồng đấu giá.

2. Hội đồng đấu giá sử dụng con dấu và tài khoản của Bộ Công Thương để hoạt động.

3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng đấu giá được trích từ số tiền thu được tviệc bán đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điu 5. Chủ tịch Hội đồng đấu giá, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xut nhập khẩu, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các Ông/Bà có tên trong danh sách tại Phụ lục 1,2 kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điu 5;
 - Thủ tướng Chính phủ (đ
 b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, TP, NN&PTNT;
- Website Bộ Công Thương;
 - Lưu: VT, XNK (2).

BỘ TRƯỞNG
 Trần Tuấn Anh

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH HỘI ĐNG ĐẤU GIÁ THÍ ĐIỂM HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHU ĐƯỜNG NĂM 2019
(ban hành kèm theo Quyết định số 3132/QĐ-BCT ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

H và tên

Chức vụ - Cơ quan

Nhim v

1

Ông Trần Quốc Khánh

Thứ trưởng Bộ Công Thương

Chủ tịch Hội đng

2

Ông Trần Thanh Hải

Phó Cục trưng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

Ủy viên

3

Ông Ngô Chung Khanh

Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương

Ủy viên

4

Ông Ngô Khải Hoàn

Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

Ủy viên

5

Ông Ngô Đức Minh

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương

Ủy viên

6

Ông Nguyễn Đức Kiên

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp

Ủy viên

7

Ông Trần Văn Công

Phó Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn

y viên

8

Ông Lê Vũ Quân

Phó Cục trưởng Cục Giám sát và quản lý về hải quan, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính

Ủy viên

 

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH TGIÚP VIỆC HỘI ĐNG ĐẤU GIÁ THÍ ĐIỂM HẠN NGẠCH THUQUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG NĂM 2019
(ban hành kèm theo Quyết định số 3132/QĐ-BCT ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

H và tên

Chức vụ - Cơ quan

Nhim v

1

Ông Trần Thanh Hải

Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

Tổ trưởng

2

Bà Trần Thanh Bình

Trưởng phòng, Phòng Thuận lợi hóa thương mại, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

Thành viên

3

Ông Hoàng Xuân Vũ

Chánh Văn phòng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

Thành viên

4

Ông Nguyễn Hoàng Hà

Chuyên viên chính Phòng Thuận lợi hóa thương mại, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

Thành viên

5

Bà Đặng Hồng Nhung

Chuyên viên Phòng Thuận lợi hóa thương mại, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

Thành viên

6

Bà Hồ Ngọc Linh

Chuyên viên Phòng WTO và Đàm phán thương mại, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương

Thành viên

7

Bà Nguyễn Phương Hà

Chuyên viên chính Phòng Công nghiệp thực phẩm, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

Thành viên

8

Bà Bùi ThBích Hiền

Phó trưởng phòng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương

Thành viên

9

Ông Tạ Quang Kiên

Quyền Trưởng phòng Chính sách thương mại nông sản, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thành viên

10

Bà Trần Thùy Anh

Chuyên viên Phòng Xuất nhập khẩu thương mại, Cục Giám sát và quản lý về hải quan, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính

Thành viên

11

Ông Trương Đắc Dũng

Chuyên viên Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp

Thành viên

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.