Open navigation

Công văn 3255/BHXH-QLT Thu tiền, cấp giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trong thời gian giãn cách xã hội

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 3255/BHXH-QLT
V/v thu tiền, cấp giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trong thời gian giãn cách xã hội

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Công văn số 2396/BHXH-TST ngày 06/8/2021 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2021-2022, để bảo đảm quyền lợi BHYT cho HSSV kịp thời theo quy định của pháp luật, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện thu tiền, gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như sau:

1. Thu tiền, cấp mới, gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT HSSV:

Các cơ sở giáo dục căn cứ danh sách HSSV đang theo học tại trường có thẻ BHYT hết hạn hoặc chưa có thẻ BHYT gửi email/tin nhắn cho HSSV, phụ huynh đề nghị chuyển tiền đóng BHYT cho nhà trường, nộp về cơ quan BHXH để kịp thời gia hạn thẻ BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi BHYT cho HSSV.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, trường hợp vì lý do bất khả kháng mà nhà trường không thể thực hiện việc thu tiền BHYT của HSSV nên chưa nộp tiền hoặc nộp chưa đủ số tiền theo danh sách thì nhà trường gửi văn bản cam kết sẽ nộp đủ số tiền cho cơ quan BHXH để được cấp mới hoặc gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT cho HSSV được kịp thời. Trong trường hợp không thu được tiền của HSSV thì nhà trường có trách nhiệm bồi hoàn cho cơ quan BHXH.

Ngay sau khi hết thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Nhà trường thực hiện thu và nộp đầy đủ số tiền BHYT HSSV cho cơ quan BHXH theo quy định.

2. Khẩn trương hướng dẫn HSSV cài đặt và sử dụng ứng dụng VSSID để sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID khi đi khám, chữa bệnh thay thế cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy trong năm học 2021-2022. Giao trách nhiệm cho giáo viên chủ nhiệm triển khai đến từng em HSSV và phụ huynh học sinh đảm bảo 100% các em HSSV cài đặt và sử dụng ứng dụng VSSID.

3. Để đảm bảo quyền lợi BHYT cho HSSV, đề nghị Nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền cho các em HSSV để các em nắm rõ lợi ích khi tham gia BHYT, đảm bảo năm học 2021-2022 có 100% HSSV tham gia BHYT theo đúng chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố.

Đề nghị các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố thực hiện đúng hướng dẫn trên đây, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phản hồi về cơ quan BHXH để được hướng dẫn, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH Việt Nam (để b/c);
- Sở GDĐT (để phối hợp);
- Các PGĐ;
- Văn phòng, các phòng nghiệp vụ;
- BHXH thành phố Thủ Đức, QH (để t/h);
- Website BHXH TP;
 - Lưu: VT, QLT(Thi).

GIÁM ĐỐC
 Phan Văn Mến

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.