Open navigation

Công văn 3215/UBND-VX Tăng cường thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021-2022

ỦY BAN NHÂN DÂN
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 3215/UBND-VX
V/v tăng cường thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021 - 2022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- Bảo hiểm xã hội Thành phố;
- Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức;
 - Các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Những năm qua, việc triển khai thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trên địa bàn Thành phố đã được triển khai thực hiện, trong đó đối tượng học sinh, sinh viên được Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Thành phố, năm học 2020 - 2021, toàn Thành phố có 1.838.170/1.921.710 học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, chỉ đạt tỷ lệ 95,65%, chưa đồng đều và chưa đạt yêu cầu theo quy định bắt buộc của Luật Bảo hiểm y tế. Nhiều trường, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế còn thấp so với tỷ lệ bình quân chung của cả Thành phố. Nguyên nhân do một bộ phận học sinh, sinh viên và phụ huynh chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về sự cần thiết của bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, việc tổ chức thực hiện của các cơ quan liên quan chưa đồng bộ và tích cực. Một số cơ quan Bảo hiểm xã hội chưa thật sự sâu sát trong quá trình triển khai, do vậy chưa tham mưu kịp thời và hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo thực hiện công tác này. Việc chỉ đạo triển khai bảo hiểm y tế học sinh tại nhà trường chưa được Ban Giám hiệu, Hiệu trưởng quan tâm thích đáng. Tại một số cơ sở giáo dục bậc đại học, cao đẳng chỉ liệt kê số tiền đóng bảo hiểm y tế vào các khoản thu đầu năm học, chưa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên.

Đ triển khai thực hiện tốt Luật Bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên trên địa bàn Thành phố và phấn đấu năm học 2021 - 2022 có 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế; theo đề nghị của Bảo hiểm xã hội Thành phố tại Công văn số 3312/BHXH-QLT ngày 16 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện và Hiệu trưởng các đơn vị trường học, các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Bảo hiểm xã hội Thành phố

- Là đầu mối chủ trì, cung cấp thông tin, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đến tất cả phụ huynh, học sinh, sinh viên và các trường học trên địa bàn bằng nhiều hình thức và nội dung phù hợp. Tăng cường triển khai bằng hình thức trực tuyến để dễ dàng truyền tải thông tin đến từng cá nhân, linh hoạt về thời gian.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và các địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế tham mưu, đề xuất việc nâng cao mức hỗ trợ bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên từ nguồn ngân sách địa phương và hỗ trợ thêm phần kinh phí thuộc trách nhiệm phải đóng đối với học sinh, sinh viên là con em thuộc các hộ gia đình có đông nhân khẩu, gặp khó khăn về kinh tế, trình Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hàng quý tổ chức sơ kết, đánh giá và hướng dẫn triển khai công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021 - 2022. Trong đó: giao chỉ tiêu cho từng cơ sở giáo dục, gắn kết quả việc hoàn thành chỉ tiêu học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế của nhà trường là một trong các tiêu chí thi đua, khen thưởng hàng năm. Tăng cường tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm y tế, tiếp tục hướng dẫn học sinh, sinh viên thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID.

- Phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh giải quyết kịp thời những vướng mắc, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho học sinh, sinh viên khi tham gia bảo hiểm y tế.

- Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức, quận, huyện, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức, quận, huyện tổ chức thực hiện tốt bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; tích cực phối hợp với các đơn vị trường học đẩy mạnh công tác truyền thông về chính sách bảo hiểm y tế đến phụ huynh, học sinh, sinh viên, hướng dẫn các trường thực hiện đúng quy trình, hồ sơ, thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất để học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

- Thực hiện trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu, chi thù lao đại lý cho trường học kịp thời, đúng quy định.

- Phối hợp với các cơ sở giáo dục tích cực phổ biến, truyền thông về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021 - 2022 bằng các hình thức linh hoạt, phù hợp đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như: tuyên truyền trực tiếp (gặp gỡ trực tiếp hoặc tổ chức hội nghị...); tuyên truyền gián tiếp (gửi tin nhắn qua điện thoại, qua ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID, tương tác qua mạng xã hội Zalo, Facebook, hội nghị truyền hình...); tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, loa phát thanh...); tuyên truyền trực quan (pa-nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, standee...); tổ chức các buổi livestream tuyên truyền về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trước thềm năm học mới và định kỳ hàng tháng. Hướng dẫn lập và gửi danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên theo hình thức giao dịch điện tử; phân công cán bộ kịp thời xét duyệt hồ sơ để cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên đầu cấp và gia hạn giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đối với các đối tượng còn lại; tổ chức đánh giá khen thưởng các cơ sở giáo dục và học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021 - 2022.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội Thành phố, Thành Đoàn và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo hiểm y tế tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức, quận, huyện và các đơn vị trực thuộc.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức, quận, huyện và các đơn vị trực thuộc:

+ Xác định việc thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên là trách nhiệm của Ban giám hiệu và thầy cô giáo của nhà trường.

+ Phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức, quận, huyện tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên ngay từ đầu năm học 2021 - 2022.

+ Chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội hướng dẫn học sinh, sinh viên tham gia và được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo đúng quy định. Đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

+ Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội rà soát các trường học chưa đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, xác định nguyên nhân, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện để có giải pháp phù hợp vận động học sinh, sinh viên tham gia.

+ Giao chỉ tiêu học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, chỉ tiêu cài đặt và sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy vào nội dung xem xét công nhận các danh hiệu thi đua khen thưởng đối với nhà trường.

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế kiện toàn mạng lưới y tế trường học để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Chỉ đạo các trường học sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn kinh phí được trích lại cho y tế trường học để chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với học sinh, sinh viên theo quy định.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế sinh viên, đảm bảo tỷ lệ bao phủ 100% sinh viên tham gia bảo hiểm y tế và cài đặt, sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID.

4. Sở Y tế

- Chỉ đạo các cơ sở y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt là các cơ sở tuyến thành phố Thủ Đức, quận, huyện để thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh nói chung và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên nói riêng, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên trong việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tiếp nhận khám, chữa bệnh cho học sinh, sinh viên qua tài khoản ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID.

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố, các cơ sở khám chữa bệnh giải quyết kịp thời những vướng mắc, đảm bảo quyền lợi cho học sinh, sinh viên khi tham gia khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo nâng cao chất lượng hệ thống y tế trường học; tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về y tế trong các trường học trên địa bàn.

5. Sở Tài chính

Phối hợp xây dựng dự toán đảm bảo kinh phí hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng học sinh, sinh viên, kịp thời chuyển kinh phí theo đúng quy định; phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố và các sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố nâng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên (ngoài mức hỗ trợ tối thiểu 30% từ ngân sách nhà nước như hiện nay), nhất là những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc ít người.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí Thành phố đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác, đảm bảo mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng các nội dung cơ bản của chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên thường xuyên, liên tục bằng các hình thức đa dạng, nội dung phù hợp. Tăng cường truyền thông hướng dẫn cài đặt, cách sử dụng và các tính năng hỗ trợ cho học sinh, sinh viên khi sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID.

- Phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin trực tiếp cho cơ quan báo chí đối với những nội dung quan trọng hoặc thông qua Hội nghị giao ban báo chí vào thứ Sáu hàng tuần tại Trung tâm Báo chí Thành phố.

7. Thành Đoàn Thành phố

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, hướng dẫn cài đặt, sử dụng và các tính năng hỗ trợ của ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID cho cán bộ, đoàn viên, hội viên trong các trường học để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo hiểm y tế.

8. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn tổ chức triển khai các chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đến cán bộ giáo viên, Ban đại diện phụ huynh học sinh; thực hiện nghiêm công tác thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021 - 2022 và các năm tiếp theo, gắn tiêu chí tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đạt 100%, tiêu chí 100% học sinh, sinh viên cài đặt và sử dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID là những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xem xét thành tích thi đua đối với tập thể, cá nhân.

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức, quận, huyện và các đơn vị trường học tăng cường tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; hướng dẫn cài đặt, cách sử dụng và các tính năng hỗ trợ cho học sinh, sinh viên khi sử dụng ứng dụng VssID.

- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trên địa bàn để có chỉ đạo kịp thời.

9. Hiệu trưởng các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp

- Thực hiện nghiêm túc tinh thần Công văn số 4660/BGDĐT-CTHSSV ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên; đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và tổ chức thực hiện giải pháp mở rộng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trong học sinh, sinh viên; đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế; 100% học sinh, sinh viên cài đặt và sử dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID năm học 2021 - 2022 và những năm tiếp theo.

- Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tổ chức thu nộp và cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời cho học sinh, sinh viên; đưa chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên vào kế hoạch năm học và là một trong những nội dung đánh giá thi đua hàng năm.

Đề nghị các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên gửi về Bảo him xã hội Thành phố để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Bảo hiểm xã hội Thành phố để tổng hợp, báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
 -
 BHXH Việt Nam;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQVN Thành phố;
- Cơ quan báo, đài;
- VPUB: CPVP; Phòng VX, TH;
 - Lưu: VT, (VX-TC)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Dương Anh Đức

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.