Open navigation

Công văn 6337/BTC-HCSN Hướng dẫn hồ sơ xác nhận tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6337/BTC-HCSN

V/v hướng dẫn hồ sơ xác nhận tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020


Kính gửi: Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh


Trả lời công văn số 1805/STC-TCDN ngày 03/4/2020 của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn hồ sơ xác nhận tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19, trong đó đề nghị hướng dẫn cách xác định giá trị tài sản bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất) và hồ sơ, biểu mẫu kèm theo do doanh nghiệp lập, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó đã có quy định: Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa không quá 12 tháng.


Ngày 25/4/2020, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 3306/VPCP-KGVX thông báo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.


Do đó, điều kiện để được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 đề nghị thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP và văn bản số 3306/VPCP-KGVX, không thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn cụ thể.hiện./.

Bộ Tài chính trả lời để Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh biết và triển khai thựcNơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ LĐTBXH;

  • Bộ trưởng (để b/c);

  • Lưu: VT, HCSN (5b).

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Bùi Anh Bình

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.