Open navigation

Công văn 2256/BHXH-QLT ngày 24/07/2020 Thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2020-2021

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2256/BHXH-QLT

V/v thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2020-2021

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã;
 - Các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực từ 01/01/2015; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT); Quyết định số 595/QĐ- BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi bổ sung một số điều quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT theo Quyết định số 595/QĐ- BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam;

Căn cứ Thông báo số 232/TB-VP ngày 01/7/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Ngô Văn Quý, Phó chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh BHYT của học sinh, sinh viên (HSSV), phấn đấu tỷ lệ bao phủ BHYT HSSV đạt chỉ tiêu 100%, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tiếp tục hướng dẫn một số nội dung sau:

1. Về đối tượng tham gia, mức đóng và phương thức đóng BHYT

Thực hiện đúng theo quy định của Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12, Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Về chăm sóc sức khỏe ban đầu

Thực hiện theo Công văn số 153/BHXH-GĐBHYT ngày 11/1/2019 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về việc trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

Đối với HSSV đã có thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật BHYT như: hộ gia đình nghèo, hộ gia đình cận nghèo, thân nhân sỹ quan... cơ sở giáo dục lập danh sách riêng theo dõi và tính chung vào tỷ lệ tham gia BHYT của nhà trường, được cấp kinh phí khám chữa bệnh trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định.

3. Mức chi thù lao thu BHYT HSSV

Mức chi thù lao hiện hành tính bằng 1,8% trên tổng số tiền BHYT HSSV tự đóng (Quy định tại công văn 1557/BHXH-QLT ngày 26/5/2020 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 542/QĐ- BHXH ngày 30/3/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

4. Tổ chức thực hiện

4.1.Trách nhiệm của cơ sở giáo dục

- Xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện BHYT cho HSSV, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tính nhân văn, tính cộng đồng của chính sách BHYT, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi khi tham gia BHYT của học sinh, sinh viên theo quy định của Luật BHYT. Đảm bảo các trường có 100% học sinh tham gia BHYT

- Phối hợp với BHXH quận, huyện, thị xã lập danh sách và vận động tham gia BHYT đối với HSSV chưa tham gia hoặc thẻ đã hết hạn sử dụng. Thực hiện cấp thẻ BHYT HSSV qua hình thức giao dịch hồ sơ điện tử. Tiếp tục phối hợp với BHXH quận, huyện, thị xã trong việc hướng dẫn HSSV rà soát thông tin (họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, mã quyền lợi hưởng, số điện thoại…) để thực hiện cấp và gia hạn thẻ BHYT kịp thời cho HSSV. Trường hợp sai sót đề nghị BHXH quận, huyện, thị xã cấp lại thẻ BHYT ngay cho HSSV theo quy định. Đảm bảo mỗi HSSV tham gia BHYT được cấp một mã số BHXH, một thẻ BHYT duy nhất.

- Để đảm bảo phát hành thẻ BHYT cho HSSV đúng thời hạn, cơ sở giáo dục thực hiện lập danh sách mẫu D03-TS và nộp tiền trước ngày 20/9/2020 để gia hạn thẻ có giá trị đến 31/12/2020; chuyển tiền và lập Danh sách mẫu D03- TS chậm nhất vào ngày 20/12/2020 để gia hạn thẻ có giá trị từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021.

4.2. Trách nhiệm của BHXH quận, huyện, thị xã

- Tham mưu cho Quận ủy, huyện ủy, UBND quận, huyện, thị xã ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện công tác BHYT HSSV, giao chỉ tiêu tham gia BHYT HSSV 100% cho các cơ sở giáo dục, coi đây là một trong những nhiệm vụ của nhà trường, gắn với việc bình xét thi đua và việc chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên; tham mưu UBND các quận, huyện, thị xã có văn bản đôn đốc các cơ sở giáo dục có tỷ lệ tham gia BHYT HSSV thấp;

- Phối hợp chặt chẽ với phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn phổ biến, triển khai thực hiện hướng dẫn BHYT HSSV theo đúng quy định của Luật BHYT;

- Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng HSSV tham gia BHYT cho cán bộ BHXH, phân công chuyên quản phụ trách các cơ sở giáo dục để đảm bảo bám sát, nắm bắt tình hình, đôn đốc, hỗ trợ các cơ sở giáo dục trong công tác BHYT HSSV; hướng dẫn cách thức tra cứu mã số BHXH, kê khai và lập danh sách theo quy định.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về BHYT vào thời điểm tháng 9 là tháng cao điểm phát động; tập trung vào truyền thông một số nội dung trọng tâm, trọng điểm về BHYT HSSV trước thềm năm học mới 2020-2021 như:

+ Tính nhân văn, cộng đồng chia sẻ của BHYT nói chung và BHYT HSSV nói riêng; phạm vi, quyền lợi khi tham gia BHYT HSSV.

+ Tuyên truyền về những trường hợp HSSV được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh lớn.

+ Gương người tốt, việc tốt trong thực hiện BHYT HSSV.

- Kịp thời xét duyệt và trích, chuyển kinh phí thù lao thu BHYT HSSV cho các cơ sở giáo dục theo đúng quy định.

- Tiếp tục báo cáo tình hình tham gia BHYT HSSV và báo cáo tổng hợp thu, cấp thẻ BHYT HSSV về Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội để kịp thời quyết toán ngân sách.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Bảo hiểm xã hội thành phố (qua phòng Quản lý thu) để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH Việt Nam (để b/c);
- UBND TP HN (để b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để ph/h) ;
- Sở LĐTB&XH (để ph/h);
- UBND các quận, huyện, thị xã (để ph/h);
- Giám đốc BHXH TP (để b/c);
- Các PGĐ BHXH TP (để c/đ);
- Các phòng nghiệp vụ;
 - Lưu: VP, KHTC, QLT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đàm Thị Hòa

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.