Open navigation

Công văn 02/BHXH-TB ngày 03/01/2017 Mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HÀ NỘI

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/BHXH-TB

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2017

THÔNG BÁO

MỨC TIỀN LƯƠNG LÀM CĂN CỨ ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN

Căn cứ Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh cá thể và các cơ quan tổ chức có thuê mướn lao động áp dụng từ ngày 01/01/2017 như sau:

- Vùng I: mức 3.750.000 đng/tháng;

- Vùng II: mức 3.320.000 đồng/tháng;

- Vùng III: Mức 2.900.000 đồng/tháng;

- Vùng IV: mức 2.580.000 đồng/tháng;

Mức lương tối thiểu vùng quy định là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho ngưi lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường làm công việc giản đơn nhất và phải bảo đảm cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định.

Mức lương tối thiểu vùng không bao gồm các khoản phụ cấp lương.

Sau ngày 31/01/2017, đối với các trường hợp đơn vị chưa có đề nghị điều chỉnh mức lương theo lương tối thiểu vùng, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện điều chỉnh theo quy định vào đối chiếu tháng 01/2017.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thông báo để Giám đốc Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã, Trưởng các phòng nghiệp vụ và các đơn vị sử dụng lao động được biết làm căn cứ thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Giám đc BHXH TP (để b/c);
- BHXH các quận, huyện, thị xã;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Đơn vị SDLĐ;
- Lưu: VP, P.QLT (1b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Huỳnh Thị Mai Phương

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.