Open navigation

Công văn 2944/BHXH-ST ngày 11/08/2015 Bổ sung mã đơn vị trực thuộc trên thẻ bảo hiểm y tế

BẢO HIỂM XàHỘI 
VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2944/BHXH-ST

V/v bổ sung mã đơn vị trực thuộc trên thẻ BHYT

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi:

Bảo hiểm xã hội các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - 
Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị có số lượng người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) lớn, có yêu cu phân tách danh sách theo nhóm đối tượng để thuận tiện trong việc tiếp nhận và trả thẻ BHYT, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung như sau:

1. Đối với những đơn vị có số lượng người tham gia BHYT lớn, có yêu cầu phân nhóm đối tượng để thuận tiện trong việc tiếp nhận và trả thẻ BHYT, cơ quan BHXH có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị khi lập danh sách cấp thẻ BHYT (mẫsố D02-TS và D03-TS ban hành kèm theo Quyếđịnh s 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của TổnGiám đốc BHXH Việt Nam), tại cột “Họ và tên” tách thành các nhóm theo mã đơn vị trực thuộc (nhóm và mã đơn vị trực thuộc do đơn vị tự xây dựng nhưng tối đa không quá 6 ký tự được ký hiệu bằng số hoặc bng chữ).

Ví dụ: Công ty A có 02 phân xưởng trực thuộc, mi phân xưởng có 50 lao động thì Công tA khi lập danh sách phân thành 02 nhóm: Phân xưng 1, mã số 01, kèm theo danh sách của 50 lao động thuộc Phân xưởng 1; tiếp theo là Phân xưởng 2, mã số 02, kèm theo danh sách 50 lao động ca Phân xưởng 2 (mã số đơn vị trực thuộc có thể là 01, 02 hoặc AA, AB hoặc nhiều ký tự hơn nhưng không quá 6 ký tự).

2. Cơ quan BHXH tiếp nhận danh sách do đơn vị chuyển đến, nhập bổ sung thông tin về mã đơn vị trực thuộc vào phần mềm qun lý đi tượng; in th BHYT có bổ sung thêm “mã đơn vị trực thuộc” tại tiêu thức “địa chỉ”, ở vị trí cuối dòng, sau thông tin địa chỉ của người tham gia (giữa thông tin của người tham gia và mã đơn vị được cách nhau bằng dấu “_). Đồng thời, thông báo cho các cơ s khám cha bệnh BHYT trên địa bàn quản lý về thông tin bổ sung trên thẻ BHYT.

Yêu cầu BHXH các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quc phòng thực hiện theo đúng nội dung nêu trên, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo về BHXH Việt Nam (Ban Sổ - Thẻ) để có hướng dẫn x Iý./.


Nơi nhận:
Như trên;
Tổng Giám đốc (để b/c);
Các Phó Tng Giám đc;
Các đơn vị: GĐB, GĐN, BT, CSYT, CNTT, PC;
Lưu: VT, ST (02b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Đỗ Văn Sinh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.