Open navigation

Công văn 3808/BHXH-CSYT ngày 05/10/2015 Cấp thẻ bảo hiểm y tế

BẢO HIỂM XàHỘI 
VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3808/BHXH-CSYT

V/v cấp thẻ BHYT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: Bảo him xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận được Công văn số 414/BHXH-YT ngày 14/8/2015 của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng phản ánh về việc thân nhân quân nhân đang sinh sống tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và tại xã đảo, huyện đảo không được cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi cư trú cấp thẻ bảo hiểm y tế. Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế số 01/VBHN-VPQH ngày 10/7/2014, trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này. Để đảm bảo quyền li cao nhất cho đi tượng là thân nhân quân nhân (quy đnh tại Điểm 1, Khoản 3, Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế) đang sinh sống tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và tại xã đảo, huyện đảo thì việc đóng bảo hiểm y tế của đối tượng nêu trên theo nhóm quy định tại Điểm h. Vì vậy, việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng nêu trên thuộc trách nhiệm của Bảo him xã hội các tnh, thành ph.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các S, Ban, ngành liên quan kiểm tra, rà soát danh sách thân nhân quân nhân chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế nằm trong các nhóm theo thứ tự có tớc Điểm 1, Khoản 3 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế nêu trên để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng theo quy định, báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 20/10/2015./.


Nơi nhận:
Như trên;
Tổng Giám đốc (để b/c);
BHXH Bộ Quốc phòng;
Lưu: VT, CSYT (3b).

KT. TNG GIÁM ĐỐC
 PHÓ 
TNG GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Minh Thảo

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.