Open navigation

Công văn 135/BHXH-QLT ngày 16/01/2020 Hoàn thiện thông tin cấp mã số bảo hiểm xã hội theo Quyết định 22_QĐ-BHXH

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 135/BHXH-QLT

V/v hoàn thiện thông tin cấp mã số bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 22/QĐ-BHXH ngày 08/01/2020

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các đơn vị sử dụng lao động;
- Các đơn vị quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế;
- Các cơ sở giáo dục và đào tạo;
 - Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-BHXH ngày 08/01/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28/3/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Để việc cấp mã số BHXH của người tham gia được chính xác, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYTBHXH Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị sử dụng lao động; đơn vị quản lý đối tượng tham gia BHYT; các cơ sở giáo dục và đào tạo; đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi chung là đơn vị) khi có phát sinh tăng mới lao động, đối với trường hợp hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH thực hiện một số nội dung sau:

- Đơn vị hướng dẫn người tham gia kê khai đầy đủ các nội dung từ chỉ tiêu [1] đến chỉ tiêu [13] trên Mục I Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-BHXH ngày 08/01/2020).

- Gửi kèm file ảnh chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu hoặc hoặc Giấy khai sinh hoặc Sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ khác làm căn cứ hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH (gửi qua email của cán bộ quản lý thu chuyên quản đơn vị).

Đề nghị các đơn vị thực hiện đúng các nội dung trên, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản hồi về cơ quan BHXH để được giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PGĐ;
- Văn phòng, Các phòng nghiệp vụ;
- BHXH quận, huyện;
- Website BHXH TP.Hồ Chí Minh;
 - Lưu: VT, QLT (Thi).

GIÁM ĐỐC
Phan Văn Mến

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.