Open navigation

Công văn 5550/BHXH-CĐBHXH ngày 13/12/2019 Cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm Bảo hiểm Hà Nội

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5550/BHXH-CĐBHXH

V/v cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và cập nhật dữ liệu trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT.

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2019 

Kính gửi: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thực hiện Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 quy định việc trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý & thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh Lao động thuộc lĩnh vực y tế của Bộ Y tế; Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội đã ban hành các văn bản số 480/BHXH-CĐBHXH ngày 28/2/2019, số 841/BHXH- CĐBHXH ngày 20/3/2019 và số 1857/BHXH-CĐBHXH ngày 20/5/2019 gửi các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội để thực hiện và phối hợp thực hiện.

Nhằm bảo đảm quyền lợi và thực hiện giải quyết các chế độ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người lao động; BHXH thành phố Hà Nội đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện đầy đủ các quy định tại các văn bản nêu trên. Cụ thể:

1. Đối với việc tạo lập Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH: đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện việc tạo lập và cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho người lao động trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn.

2. Đối với việc cập nhật dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh: đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cập nhật kịp thời dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT ngay sau khi kết thúc lần khám bệnh hoặc kết thúc đợt điều trị nội trú đối với người bệnh.

Thực hiện các văn bản quy định trên, dự kiến từ ngày 01/01/2020 BHXH thành phố Hà Nội chỉ thực hiện thanh toán chế độ BHXH cho người lao động khi có dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh và cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT. Vì vậy, đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khẩn trương thực hiện theo đúng quy định và chịu trách nhiệm giải quyết khi người lao động có khiếu nại.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXHVN (để b/c);
- Sở Y tế Hà Nội (để p/h chỉ đạo);
- Giám đốc BHXH TP (để b/c);
- Các PGĐ BHXHTP (để chỉ đạo);
- Các phòng Nghiệp vụ (để t/hiện);
- BHXH quận, huyện, TX (để t/hiện);
- Các đơn vị SDLĐ (để p/h);
- Website BHXH TP HN;
 - Lưu: VT, CĐBHXH (2). 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Vũ Đức Thuật

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.