Open navigation

Công văn 2659/TB-BHXH ngày 20/05/2022 Bổ sung kê khai thông tin căn cước công dân khi đăng ký bảo hiểm Hồ Chí Minh

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2659/TB-BHXH

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

VỀ BỔ SUNG KÊ KHAI THÔNG TIN CĂN CƯỚC CÔNG DÂN, MÃ ĐỊNH DANH CÁ NHÂN KHI ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu: “Bảo đảm từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân trên cơ sở tích hợp, xác thực các thông tin, giấy tờ cá nhân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chỉ cần sử dụng thẻ Căn cước công dân (CCCD), ứng dụng định danh điện tử quốc gia của Bộ Công an (VNEID), trong đó tập trung thực hiện ngay đối với một số giấy tờ như thẻ bảo hiểm y tế (BHYT)”, ngày 04/5/2022, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Công văn số 1147/BHXH-TST về việc kê khai số định danh cá nhân hoặc CCCD khi nộp hồ sơ tham gia BHXH, BHYT.

Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, cấp mã số BHXH, cấp thẻ BHYT kịp thời, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động; đơn vị quản lý đối tượng tham gia BHYT; các cơ sở giáo dục và đào tạo; đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn Thành phố; bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh (gọi chung là đơn vị) và người tham gia BHXH, BHYT thực hiện như sau:

1. Đối với hồ sơ tăng mới, gia hạn thẻ BHYT: đơn vị yêu cầu người tham gia kê khai số định danh cá nhân hoặc CCCD trên Mẫu TK1-TS để tập hợp vào Mẫu D02-LT; Mẫu D03-TS hoặc Mẫu D05-TS.

2. Đối với người đang tham gia BHXH, BHYT khi có phát sinh điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT; giải quyết chế độ BHXH, cấp lại sổ, điều chỉnh thông tin trên sổ......: đơn vị quản lý yêu cầu người tham gia kê khai số định danh cá nhân hoặc CCCD trên Mẫu TK1-TS để bổ sung hoặc điều chỉnh (nếu có).

3. Đối với người đang bảo lưu BHXH khi có phát sinh giải quyết chế độ BHXH, cấp lại sổ BHXH, điều chỉnh thông tin trên sổ.....: kê khai số định danh cá nhân/CCCD trên Mẫu TK1- TS gửi trực tiếp tại cơ quan BHXH để bổ sung hoặc điều chỉnh.

4. Trường hợp chưa có mã số định danh cá nhân/thẻ CCCD người tham gia liên hệ với Công an cấp xã nơi đăng ký thường trú để được cấp thông báo về mã số định danh cá nhân hoặc có thể tra cứu số định danh cá nhân trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quản lý cư trú https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/.

BHXH Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến các đơn vị quan tâm, phối hợp cùng cơ quan BHXH thực hiện tốt chủ trương cải cách, góp phần nâng cao hiệu quả thông tin BHXH, BHYT đến người dân và hướng đến một hệ thống BHXH chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả./.


Nơi nhận:
- UBND TPHCM (để b/c);
- Giám đốc (để b/c);
- Các PGĐ (để biết);
- BHXH TP.TĐ, QH (để t/h);
- Văn phòng, các phòng nghiệp vụ;
- Các ĐVSDLĐ;
- Website BHXH Thành phố;
 - Lưu: VT, QLT (Thi).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quốc Thanh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.