Open navigation

Công văn 1045/TCT-KK ngày 07/04/2022 Kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng tại tỉnh khác với nơi đóng trụ sở chính

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC 
THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1045/TCT-KK

V/v kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng tại tnh khác với nơi đóng trụ sở chính

Hà Nội, ngày 0tháng 4 năm 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Quản lý và XDCT giao thông 487
(Địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Du, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 158/Cty-ĐTT ngày 23/11/2021 của Công ty Cổ phần Quản lý và XDCT giao thông 487 (sau đây gọi là Công ty). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 20, 21 và 24 Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

Căn cứ quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 ca Bộ Tài chính (đã được sửa đi, bổ sung tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015);

Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 ca Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Đim e Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015).

Căn cứ các quy định nêu trên, theo nội dung tại các hợp đồng đã ký giữa Công ty và Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh trong trong các năm 2018, 2019, 2020 thì hoạt động quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cu; khc phục hư hỏng, đảm bảo giao thông; sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường theo đều thuộc hoạt động đầu tư xây dựng và hoạt động xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng và theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 ca Thủ tướng Chính phủ. Công ty phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo quy định.

Về nội dung hỏi của Công ty, ngày 19/11/2021, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4450/TCT-KK về việc kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh theo Quyết định số 104/QĐ-TT ngày 12/8/2021 của Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh.

Tng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (đ báo cáo);
- Các Vụ: PC, CS;
- CT: Nghệ An, Hà Tĩnh;
- Lưu: VT, KK (4b).

TL. TNG CỤC TRƯNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ Lê Thị Duyên Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.