Open navigation

Công văn 01/BCĐĐĐTHN ngày 20/05/2022 Tăng cường biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BAN CHỈ ĐẠO ĐÔN ĐỐC THU HỒI NỢ ĐỌNG THUẾ, TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT THÀNH PHỐ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/BCĐĐĐTHN

V/v tăng cường biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc;
- Công an thành phố Hà Nội;
- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- Kho bạc nhà nước Hà Nội;
- Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội;
 - UBND các quận, huyện, thị xã.

Năm 2021, là năm dịch bệnh Covid-19 tiếp tục tác động không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Cục Thuế Hà Nội đã cùng các Sở, ban, ngành chủ động tham mưu UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất Thành phố chỉ đạo triển khai kịp thời các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ngành, các chính sách gia hạn, miễn giảm thuế của Chính phủ đã được triển khai hiệu quả, tạo thuận lợi cho người nộp thuế khắc phục khó khăn để phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh và có nguồn thu nộp các khoản nợ NSN; Kết quả, toàn Thành phố thu được 9.060 tỷ đồng tiền nợ thuế phí, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất, tăng 7% so với năm 2020. Tổng số nợ thuế nội địa đến thời điểm 31/12/2021 là 20.616 tỷ đồng, giảm 1.668 tỷ đồng (-7,5%) so với thời điểm 31/12/2020, hoàn thành chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đã đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, thu hồi nợ đọng (như: (1) Các khoản nợ nghĩa vụ tài chính về đất chiếm tỷ trọng lớn (56%) trong cơ cấu tổng nợ trên địa bàn Thành phố, nhiều khoản nợ kéo dài nhiều năm do vướng mắc thủ tục quy hoạch, đất đai, xây dựng, khó khăn tài chính của doanh nghiệp, doanh nghiệp chây ì...; (2) Một số doanh nghiệp nợ thuế, phí có số nợ lớn, kéo dài nhiều năm thực tế chỉ còn hoạt động cầm chừng dẫn đến khó triển khai các biện pháp mạnh sau biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn, cưỡng chế thu hồi nợ đọng theo quy định của Luật Quản lý thuế) đòi hỏi các ngành, các cấp cần tiếp tục có giải pháp hiệu quả.

Năm 2022, dưới tác động của tình hình dịch bệnh, tình hình kinh tế thế giới, ảnh hưởng tới sự phục hồi sản xuất, kinh doanh, tình hình nợ đọng thuế, phí, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn vẫn là một trong những thách thức lớn đối với Thành phố. Tổng số nợ thuế nội địa đến thời điểm 31/3/2022 trên địa bàn Thành phố là 21.424 tỷ đồng, tăng 808 tỷ đồng (+3,9%) so với thời điểm 31/12/2021.

Để tiếp tục thực hiện triển khai đồng bộ các giải pháp đôn đốc, thu hồi nợ thuế, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất trên địa bàn Thành phố, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện khẩn trương, quyết liệt một số nhiệm vụ, nội dung công việc sau:

1. Cục Thuế thành phố Hà Nội:

- Thực hiện kịp thời, đầy đủ nhất các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo quy định của Chính phủ về miễn, giảm, gia hạn nộp thuế. Tiếp tục thực hiện tốt và chủ động đề xuất các cơ chế chính sách, giải pháp của Thành phố tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế sớm phục hồi và ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu nộp NSNN.

- Tiếp tục triển khai quyết liệt, đúng quy định các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế, công khai thông tin nợ thuế, hạn chế các khoản nợ mới phát sinh, xử lý nợ đọng không còn khả năng thu hồi (khoanh nợ, xóa nợ theo Nghị Quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14); hướng dẫn, hỗ trợ, thực hiện tốt chính sách miễn, giảm thuế, gia hạn nộp thuế, không tính tiền chậm nộp,... đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu nợ, giảm nợ năm 2022.

- Đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao của các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã trong công tác thu hồi nợ đọng ngân sách để chủ động tổ chức làm việc với các đơn vị liên quan hoặc tham mưu UBND Thành phố đôn đốc, chỉ đạo hoặc tổ chức làm việc với các Sở, ngành để tháo gỡ, xử lý khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh công tác quản lý, thu hồi nợ đọng ngân sách.

- Tiếp tục triển khai thực hiện đôn đốc, giải quyết hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết vướng mắc đối với các đơn vị nợ nghĩa vụ tài chính về đất trên địa bàn Thành phố:

+ Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các quận, huyện, thị xã theo dõi, rà soát đôn đốc, thực hiện, hoàn thành việc quản lý thu theo quy định đối với các dự án nợ nghĩa vụ tài chính về đất trên địa bàn Thành phố.

+ Trên cơ sở rà soát, phân tích dữ liệu nợ, đề xuất thành lập Đoàn Công tác liên ngành thường xuyên kiểm tra đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế của từng dự án đầu tư; tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho các chủ đầu tư trong thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất. Rà soát các dự án nợ nghĩa vụ tài chính kéo dài, các dự án nợ nghĩa vụ tài chính với số lượng lớn để đề xuất các biện pháp xử lý dứt điểm. Đối với các dự án thuộc Phụ lục 3 và Phụ lục 4 Kế hoạch 235/KH-UBND ngày 21/10/2021 của UBND Thành phố, hoàn thành trước ngày 30/6/2022 (Chi tiết theo Phụ lục số 02 đính kèm).

2. Đối với các thành viên Ban Chỉ đạo, các Sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã:

Các thành viên Ban chỉ đạo căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ cụ thể do Trưởng Ban chỉ đạo phân công theo Thông báo số 02/TB-BCĐ ngày 09/4/2021 thực hiện phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế địa phương và các Sở, ngành liên quan trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, đôn đốc nguồn thu vào ngân sách nhà nước. Đặc biệt là giải quyết các khó khăn, vướng mắc nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đã được chỉ ra tại Văn bản số 03/BCĐ ngày 29/11/2021 và danh sách các dự án thuộc Kế hoạch 235/KH-UBND ngày 21/10/2021 của UBND Thành phố. Trong đó:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Thực hiện kịp thời các thủ tục, biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận hoạt động theo đề nghị của Cơ quan thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ; sớm phản hồi kết quả giải quyết đế Cục Thuế Hà Nội có cơ sở triển khai các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế phù hợp nếu chưa đủ điều kiện, thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Chủ động và phối hợp với Cục Thuế Hà Nội kiến nghị cơ quan thẩm quyền thực hiện đồng bộ trạng thái theo dõi người nộp thuế đã được khoanh nợ, xóa nợ theo quy định; Phối hợp theo dõi, cung cấp thông tin về Cục Thuế Hà Nội đối với trường hợp người nộp thuế đã được khoanh nợ, xóa nợ quay lại hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc chủ doanh nghiệp thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh mới.

- Xử lý theo thẩm quyền và phối hợp Cục Thuế Hà Nội và các đơn vị có liên quan trong việc xử lý vướng mắc đối với các dự án còn nợ nghĩa vụ tài chính về đất theo Kế hoạch 235/KH-UBND ngày 21/10/2021 của UBND Thành phố (Danh sách các dự án theo Phụ lục số 01, 02 kèm theo).

b) Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tiếp tục xử lý theo thẩm quyền quy định, đồng thời phối hợp với Cục Thuế Hà Nội và các đơn vị có liên quan trong việc xử lý vướng mắc đối với các dự án nợ nghĩa vụ tài chính về đất, đơn vị vướng mắc về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các đơn vị thuộc kế hoạch 235/KH-UBND ngày 21/10/2021 của UBND Thành phố. (Danh sách các dự án theo Phụ lục số 01, 02, 03 kèm theo)

- Chủ trì, phối hợp với Cơ quan Công an, UBND các quận, huyện thị xã và Cục Thuế Hà Nội xác minh, làm rõ hiện trạng sử dụng đất, tiến độ triển khai dự án để tổng hợp báo cáo, tham mưu UBND Thành phố thu hồi đất hoặc có biện pháp xử lý phù hợp để thu hồi đối với trường hợp người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh với cơ quan Thuế nhưng còn nợ nghĩa vụ tài chính về đất; các trường hợp sử dụng đất sai mục đích hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ với NSNN; các trường hợp cơ quan Thuế đã đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thu hồi đăng ký kinh doanh nhưng có điểm đất trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp với UBND quận, huyện, thị xã rà soát và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về quản lý tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

c) Sở Tài chính: Phối hợp với Cục Thuế Hà Nội và các sở, ngành xử lý vướng mắc theo thẩm quyền đối với các dự án còn nợ nghĩa vụ tài chính về đất trên địa bàn Thành phố và phối hợp thực hiện Kế hoạch 235/KH-UBND ngày 21/10/2021 của UBND Thành phố (Danh sách các dự án theo Phụ lục số 01, 02 kèm theo).

d) Sở Quy hoạch - Kiến trúc: Phối hợp với Cục Thuế Hà Nội và các sở, ngành xử lý vướng mắc theo thẩm quyền trong việc triển khai thực hiện hiện Kế hoạch 235/KH-UBND ngày 21/10/2021 của UBND Thành phố (Danh sách các dự án theo Phụ lục số 01, 02 kèm theo).

đ) Công an Thành phố:

- Tiếp tục phối hợp với Cục Thuế Hà Nội trong việc kiểm tra, xác minh các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm, có dòng tiền nhưng chây ỳ, không thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước để xác minh, xử lý nghiêm theo thẩm quyền, quy định pháp luật (Theo danh sách Cục Thuế Hà Nội gửi Công an Thành phố tại các Văn bản: số 38290/CTHN-TTKT10 ngày 06/10/2021, số 96356/CT-QLN ngày 04/11/2020).

- Tiếp tục phối hợp với Cục Thuế Hà Nội, theo dõi xác minh người đại diện theo pháp luật, tài sản, công nợ của các doanh nghiệp đã được xóa nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 theo Quyết định của UBND Thành phố hoặc các cấp có thẩm quyền.

e) Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh thành phố Hà Nội: Phối hợp thường xuyên, trao đổi thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng, số dư tài khoản của người nộp thuế nợ thuế trên địa bàn. Chỉ đạo các ngân hàng thương mại, đặc biệt là các ngân hàng thương mại lớn trên địa bàn Thành phố truyền dữ liệu về Tổng cục Thuế và phối hợp với Cục Thuế Hà Nội cung cấp thông tin về tài khoản ngân hàng để công tác đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế đạt hiệu quả cao nhất.

g) UBND các quận, huyện, thị xã:

- Tiếp tục chỉ đạo các Chi cục Thuế và các phòng, ban trực thuộc tăng cường các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đối với các trường hợp nợ lớn trên địa bàn.

- Tiếp tục xử lý theo thẩm quyền, đẩy nhanh tiến độ quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng gửi Sở Tài chính để xác định số tiền được khấu trừ trong nghĩa vụ tài chính về đất phải nộp của dự án (Chi tiết danh sách các dự án theo Phụ lục số 01, 02 kèm theo).

- Tập trung phối hợp với Cục Thuế Hà Nội và các Sở, ngành đôn đốc, giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với các đơn vị nợ nghĩa vụ tài chính về đất trên địa bàn Quận, huyện, thị xã (triển khai Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 21/10/2021 của UBND Thành phố về việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn Thành phố);

- Thành lập các đoàn công tác thực hiện đôn đốc và báo cáo về tình hình quản lý các doanh nghiệp còn nợ nghĩa vụ tài chính trên địa bàn, các vướng mắc, kiến nghị, đề xuất (nếu có) và báo cáo kết quả đôn đốc về Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất Thành phố.

- Tiếp tục phối hợp với cơ quan Thuế trong việc xác minh tình trạng hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn để phục vụ công tác quản lý thuế, xử lý nợ đọng không có khả năng thu hồi (khoanh nợ, xóa nợ) theo Luật Quản lý thuế năm 2019 và Nghị quyết sô 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và thành viên Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ thuế đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất Thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thành viên BCĐ đôn đốc thu hồi nợ thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất Thành phố;
- VPUB: CVP, PCVPĐ.Q.Hùng; KTTH, TH;
- Lưu: VT, KTTHThủy.

TRƯỞNG BAN
 PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ

 


 Hà Minh Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.