Open navigation

Công văn 9806/BGTVT-KHCN ngày 17/10/2019 Hướng dẫn thực hiện Nghị định 69_2018_NĐ-CP

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9806/BGTVT-KHCN

V/v: hướng dẫn thực hiện văn bản quy phạm pháp luật

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHThương mại & Dịch vụ HH Tấn Đạt
(Ông Phan Thành Tu
yến 342/1 Huỳnh Tn Phát, KP 6, TT Nhà Bè, H. Nhà Bè, TP. HCM)

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 8220/VPCP-ĐMDN ngày 12 tháng 09 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ cùng kiến nghị của ông Phan Thanh Tuyến liên quan đến phương tiện vận tải tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP. Về kiến các nghị của Công ty, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

Theo Điểm a, Mục 8, Phần II, Phụ lục I của Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2019 của Chính phủ liên quan đến quy định “phương tiện vận tải tay lái bên phải” bị cấm nhập khẩu có nội dung không khác với quy định tại Điểm a, Mục 6, Phần II, Phụ lục I của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP.

Để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2013/NĐ-CP, ngày 21/04/2014 Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 13/2015/TT-BGTVT, trong đó, danh mục các “phương tiện chuyên dùng” tay lái bên phải được loại trừ khỏi danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu bao gồm một số loại ô tô chuyên dùng, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và một số loại xe máy chuyên dùng.

Hiện nay, theo dự thảo Thông tư công bố danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, Danh mục hàng hóa và thẩm quyền quản lý CFS của Bộ Giao thông vận tải theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ thì danh mục các phương tiện tay lái bên phải bị cấm nhập khẩu và danh mục các “phương tiện chuyên dùng” tay lái bên phải được loại trừ khỏi danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu đều bao gồm một số loại ô tô chuyên dùng, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và một số loại xe máy chuyên dùng.

Trong khuôn khổ của Nghị định số 69/2018/NĐ-CP thì “phương tiện vận tải” bao gồm “phương tiện chuyên dùng” và các phương tiện khác thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.

Bộ Giao thông vận tải gửi tới quý Công ty để biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Đình Thọ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- VCCI;
 - Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Trần Quang Hà

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.