Open navigation

Công văn 4839/BTC-QLCS ngày 27/05/2022 Tham gia ý kiến dự thảo Hướng dẫn lập Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh cho thuê liên doanh liên

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4839/BTC-QLCS

V/v tham gia ý kiến dự thảo Hướng dẫn lập Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết đối với đơn vị sự nghiệp của tổ chức công đoàn.

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

B Tài chính nhận được Công văn số 3096/TLĐ-TC ngày 22/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc xin ý kiến dự thảo Hướng dẫn lập Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết đối với đơn vị sự nghiệp của tổ chức công đoàn. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Việc lập Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết và mẫu Đề án (Mu số 02/TSC-ĐA) đã được quy định cụ thể tại Điều 44 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

2. Tại khoản 2 Điều 58 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định: “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương phê duyệt đề án sử dụng tài sản tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý vào mục đích liên doanh, liên kết sau khcó ý kiến bằng văn bản của Bộ Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đề án sử dụng tài sản tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vquản lý của địa phương vào mục đích liên doanh, liên kết sau khi có ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Căn cứ quy định nêu trên, Bộ Tài chính chỉ có ý kiến đối với các Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết cụ thể của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các Bộ, cơ quan trung ương.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam căn cứ quy định về việc lập đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết tại Điều 44 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP; căn cứ quy định về việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 151/2017/NĐ-CP và pháp luật có liên quan để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết để thực hiện theo quy định. Trong đó đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lưu ý: Trường hợp Hợp đồng kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết đã ký trước ngày 01/01/2018 nhưng không phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết thì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện chấm dứt Hợp đồng, xử lý các tồn tại, vi phạm (nếu có) để đưa tài sản công vào quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật liên quan.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính, đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện, đảm bảo chế độ quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Các Vụ: HCSN, PC;
 - Lưu: VT, QLCS.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
 Nguyễn Tân Thịnh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.