Open navigation

Công văn 562/LĐTBXH-VP ngày 08/03/2022 Chính sách hỗ trợ lãi suất 100% đối với các khoản vay của doanh nghiệp để trả lương cho người lao động đóng bảo hiểm

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 562/LĐTBXH-VP

V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường, Quốc hội khóa XV

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2022 

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ chuyển đến tại Công văn số 1336/VPCP-QHĐP ngày 02/3/2022, nội dung như sau:

“Đối với các khoản vay của doanh nghiệp để trả lương cho người lao động đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cần có chính sách hỗ trợ lãi suất 100%”.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Hiện nay, chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 vay vốn để trả lương cho người lao động đang Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đã được Chính phủ quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2021, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2021 và Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2021, trong đó:

1. Người sử dụng lao động được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 03 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

2. Người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19; người sử dụng lao động có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg và người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương cho người lao động. Mức cho vay tối đa bng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo thời gian trả lương thực tế tối đa 3 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

Thời gian thực hiện các chính sách hỗ trợ vay vốn để trả lương ngừng việc và phục hồi sản xuất nêu trên được thực hiện từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022. Sau thời gian trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá và báo cáChính phủ.

Trên đây là trả lời kiến nghị cử tri của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng để trả lời cử tri./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Dân nguyện;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQVN;
 - 
Văn phòng Chính phủ;
- Chủ nhiệm VPQH;
 - Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm VPCP;
- Bộ LĐTBXH: Lãnh đạo Bộ, Cục QHLĐTL;
 - Thường trực HĐND, UBND, 
Sở LĐTBXH thành phố Hải Phòng;
- Lưu: VT, TH(MH)

BỘ TRƯỞNG
 Đào Ngọc Dung

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.