Open navigation

Công văn 3920/TB-BHXH ngày 21/07/2022 Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2022-2023

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3920/TB-BHXH

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO

VỀ MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH SINH VIÊN NĂM HỌC 2022 - 2023

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế;

Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 30/2020/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Y tế định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế,

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) và phương thức đóng đối với học sinh, sinh viên (HSSV) tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố trong năm học 2022 – 2023, áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Phương thức

HSSV đóng 70%

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%

Tổng mức đóng BHYT

3 tháng

140.805

60.345

201.150

6 tháng

281.610

120.690

402.300

9 tháng

422.415

181.035

603.450

12 tháng

563.220

241.380

804.600

Đối với trường hợp HSSV năm đầu cấp hoặc đã tham gia BHYT gián đoạn trong năm học trước thì có thể tham gia BHYT ngay từ đầu năm học.

Khi Chính phủ điều chỉnh mức đóng BHYT, điều chỉnh mức lương cơ sở, người tham gia và ngân sách nhà nước không phải đóng bổ sung hoặc không được hoàn trả phần chênh lệch do điều chỉnh mức đóng BHYT, mức lương cơ sở đối với thời gian còn lại mà người tham gia đã đóng BHYT./.

 

Nơi nhận :
- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM;
- Cơ quan Đại diện Bộ GDĐT tại TPHCM;
- Sở GDĐT TPHCM;
- Các PGĐ;
- Văn phòng, các phòng nghiệp vụ;
- BHXH thành phố Thủ Đức, QH;
- Website BHXH Thành phố;
 - Lưu: VT, QLT (Thi)

GIÁM ĐỐC
Phan Văn Mến

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.