Open navigation

Công văn 3186/TCHQ-GSQL ngày 03/08/2022 Theo dõi trừ lùi trên Hệ thống V5

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3186/TCHQ-GSQL

V/v: Theo dõi trừ lùi trên Hệ thống V5

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Cần Thơ.

Trả lời công văn số 552/HQCT-NV của Cục Hải quan Tp. Cần Thơ về việc trừ lùi giấy phép trên Hệ thống tự động (V5), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo thiết kế của Hệ thống V5 hiện tại chỉ hỗ trợ cho phép trừ lùi 01 mặt hàng gắn với 01 mã số HS, không hỗ trợ thao tác theo dõi trừ lùi cho trường hợp 01 mặt hàng có thể có nhiều mã số HS (cụ thể mặt hàng Sorbitol có 02 dạng: dạng bột mã HS 29054400 và dạng dung dịch mã HS 38246000). Do vậy, đối với trường hợp Giấy phép nhập khẩu số 10618e/QLD-KD ngày 22/12/2020 đã cấp cho Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và được thực hiện trừ lùi một phần trên Hệ thống V5, Tổng cục Hải quan đã thực hiện khóa Giấy phép này, và không cho phép thực hiện trừ lùi đối với các lô hàng nhập khẩu tiếp theo trên Hệ thống (thông tin số lượng hàng hóa còn lại đính kèm tại Phụ lục).

Cục Hải quan Tp. Cần Thơ hướng dẫn doanh nghiệp căn cứ số lượng còn lại nêu trên liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu lô hàng đầu tiên của lượng hàng còn lại để cấp Phiếu theo dõi trừ lùi, theo dõi, thanh khoản theo quy định tại khoản 17 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2015/TT-BTC và thông báo tới Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để thực hiện thống nhất.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Tp. Cần Thơ được biết, thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Mai Xuân Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.