Open navigation

Công văn 3376/TCHQ-TXNK ngày 15/08/2022 Kiểm tra tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế

BỘ TÀI CNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3376/TCHQ-TXNK

V/v kiểm tra tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn s 1235/HQCT-NV ngày 27/7/2022 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ v việc kiểm tra tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuếVề vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về kiểm tra việc sử dụng hàng hóa miễn thuế

Căn cứ điểm c khoản 6, điểm đ khoản 7 Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ (được bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ) quy định về trách nhiệm thông báo tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế của chủ dự án và trách nhiệm kiểm tra việc sử dụng hàng hóa miễn thuế của cơ quan hải quan;

Căn cứ Điều 31a Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ (được bổ sung tại khoản 15 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính ph) quy định về kiểm tra việc sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu;

Căn cứ Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính) quy định về khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa;

Căn cứ Điều 9 Quyết định số 3394/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2021 của Tổng cục Hi quan quy định về kiểm tra việc sử dụng hàng hóa min thuế đối với hàng hóa phải thông báo Danh mục miễn thuế.

Cục Hải quan TP. Cần Thơ thực hiện kiểm tra việc sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế phục vụ dự án thành phần 3 - xây dựng cầu Vàm Cống thuộc Dự án Kết nối khu vực trung tâm Đồng bằng Mê kông của Bộ Giao thông Vận tải theo các quy định nêu trên.

Trường hợp Bộ Giao thông Vận tải sử dụng hàng hóa không đúng mục đích được miễn thuế hoặc thay đổi mục đích sử dụng của hàng hóa nhưng không tự giác kê khai, nộp thuế với cơ quan hải quan thì bị n định số tin thuế phải nộp theo tờ khai hải quan ban đầu, nộp tiền chậm nộp và bị xử lý theo quy định.

2. Về việc xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ điểm đ khoản 4 Điều 2 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính ph quy định cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ qun lý nhà nước được giao thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định này.

Căn cứ khoản 6 Điều 3 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính ph quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước, thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, mà bị xử lý theo quy định ca pháp luật có liên quan.

Trường hợp Bộ Giao thông Vận tải thực hiện hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ qun lý nhà nước được giao thì không bị x phạt vi phạm hành chính.

Tng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Cần Thơ được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
 - Vụ Pháp chế (đ
 p/h);
 - Lưu
: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nông Phi Quảng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.