Open navigation

Công văn 4245/BHXH-QLT ngày 04/08/2022 Hướng dẫn thu tiền bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo hiểm y tế tự đóng thông qua Tổ chức dịch vụ thu đã ký hợp đồng ủy quyền

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4245/BHXH-QLT

V/v hướng dẫn thu tiền bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng thông qua Tổ chức dịch vụ thu đã ký hợp đồng ủy quyền theo Quyết định số 1155/QĐ-BHXH

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 8 năm 2022

 

Kính gửi:

- Phòng Quản lý thu;
- Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức, quận, huyện;
 - Tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 và các văn bản hướng dẫn Luật; Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 của BHXH Việt Nam ban hành Quy chế hoạt động của Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn một số nghiệp vụ thu tiền BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng như sau:

1. Thời gian nộp tiền của Tổ chức Dịch vụ thu cho cơ quan BHXH:

Hàng ngày, Tổ chức dịch vụ thu chuyển toàn bộ số tiền thu được của ngày trước liền kề cho cơ quan BHXH và nộp kèm theo Danh sách tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS); Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS) qua hệ thống giao dịch điện tử để cơ quan BHXH đối chiếu và cấp tờ bìa sổ, tờ rời sổ BHXH, cấp thẻ BHYT cho người tham gia kịp thời, đúng quy định.

Trường hợp người tham gia đang nằm viện, Tổ chức dịch vụ thu có thể nộp tiền và hồ sơ cấp thẻ BHYT ngay trong ngày người tham gia nộp tiền cho Tổ chức dịch vụ thu.

Trường hợp Tổ chức dịch vụ thu nộp tiền và hồ sơ chậm trễ dẫn đến việc chậm cấp tờ bìa sổ, tờ rời sổ BHXH, thẻ BHYT làm ảnh hưởng đến quyền lợi người tham gia thì Tổ chức dịch vụ thu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với người tham gia.

2. Đối với hồ sơ giảm phí:

- Căn cứ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc các giấy tờ khác chứng minh người tham gia cùng hộ gia đình, Tổ chức dịch vụ thu có trách nhiệm kiểm tra, xác định mức phí và ký xác nhận vào hồ sơ (Mẫu TK1-TS kèm theo Phụ lục thành viên hộ gia đình) của người tham gia, đồng thời nộp lại toàn bộ hồ sơ giảm phí (Mẫu TK1-TS và Phụ lục thành viên hộ gia đình; bản sao sổ hộ khẩu, sổ tạm trú nếu có) qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc scan hồ sơ giảm phí theo thứ tự trên Mẫu D03-TS gửi cơ quan BHXH để kiểm tra, rà soát. Trường hợp có sai sót mà Tổ chức dịch vụ thu không thu bổ sung được của người tham gia thì phải có trách nhiệm bồi hoàn số tiền tương ứng cho cơ quan BHXH.

- Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ giảm phí, kiểm tra, rà soát và lưu hồ sơ theo đúng quy định để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện sai phải thông báo ngay cho Tổ chức dịch vụ thu để thu bổ sung theo quy định. Trường hợp hồ sơ giảm phí không đúng hoặc quá nhiều thành viên phải gọi điện thoại cho người tham gia để xác minh trước khi giải quyết hồ sơ. (Lưu ý: Phải đảm bảo không để xảy ra sai sót khi xử lý hồ sơ giảm phí).

4. Chuyển trả thẻ BHYT, tờ bìa, tờ rời sổ BHXH:

Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày Tổ chức dịch vụ thu tiếp nhận từ cơ quan BHXH tờ bìa sổ, tờ rời sổ BHXH; thẻ BHYT phải chuyển đến người tham gia lưu giữ; đồng thời thông báo cho người tham gia biết đối với các trường hợp không in thẻ do không thay đổi thông tin theo Danh sách cấp thẻ BHYT (Mẫu D10a-TS).

5. Người tham gia nộp tiền mua thẻ BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia:

Hiện nay, khi người tham gia nộp tiền mua thẻ BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia, phần mềm tự động tạo đợt phát sinh cấp thẻ BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện tại mã đơn vị cũ, nhưng các đơn vị này đã thanh lý hợp đồng do không đủ điều kiện ký hợp đồng theo Quyết định số 1155/QĐ-BHXH từ ngày 01/7/2022 nên các tháng tiếp theo sau khi thanh lý, mã đơn vị đã thanh lý hợp đồng vẫn có phát sinh tăng thu BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện. Để khắc phục tình trạng trên, đề nghị BHXH Thành phố Thủ Đức, quận, huyện thực hiện như sau:

- BHXH Thành phố Thủ Đức, quận, huyện tạo mã đơn vị BITT…. để thu BHYT hộ gia đình, ISTT…. để thu BHXH tự nguyện trực tiếp tại cơ quan BHXH.

- Người tham gia nộp tiền gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện qua Cổng dịch vụ công quốc gia → phần mềm kế toán tự động đẩy UNC lên phần mềm thu → phần mềm thu tự tạo đợt phát sinh gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện tại mã đơn vị cũ (bằng user convert).

- Hàng ngày, cán bộ thu được phân công quản lý Đại lý thu không đủ điều kiện ký hợp đồng theo Quyết định số 1155/QĐ-BHXH vào phần mềm TST để kiểm tra, rà soát tình hình phát sinh tăng BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Nếu sau thời điểm thanh lý vẫn có phát sinh tăng thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, tại các Đại lý này (bằng user convert) thì thực hiện:

+ Cán bộ thu: tự lập Mẫu D03-TS/D05-TS giảm quá trình tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện tại mã đơn vị cũ (bằng phương án GH) → tăng lại quá trình tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại đơn vị BITT…. (bằng phương án TM); Hàng ngày trước 16h, chuyển Mẫu D03a-TS/D05a-TS đến Bộ phận Cấp sổ, thẻ;

+ Cán bộ sổ, thẻ: cập nhật giá trị thẻ BHYT theo Mẫu D03a-TS, xác nhận quá trình BHXH tự nguyện theo Mẫu D05a-TS.

- Phòng Quản lý thu: chậm nhất ngày 25 hàng tháng, kiểm tra tất cả các trường hợp tăng mới tại các Đại lý đã thanh lý hợp đồng, trường hợp có phát sinh tăng tại Đại lý đã thanh lý phải tham mưu Giám đốc có văn bản chấn chỉnh ngay.

6. Nhân viên của Tổ chức dịch vụ thu đã ký hợp đồng ủy quyền theo Quyết định số 1155/QĐ-BHXH phải được cấp thẻ Nhân viên thu do cơ quan BHXH tổ chức đào tạo. Trường hợp không có thẻ nhân viên thu mà vẫn cố tình thực hiện thì cá nhân và Tổ chức dịch vụ thu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

7. Những nội dung quy định tại Công văn số 1205/BHXH-QLT ngày 15/6/2017 của BHXH Thành phố trái với quy định của Công văn này thì bãi bỏ kể từ ngày văn bản này ký ban hành.

Yêu cầu Trưởng phòng Quản lý thu, Giám đốc BHXH thành phố Thủ Đức, quận, huyện, Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT thực hiện theo đúng hướng dẫn trên đây. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về BHXH Thành phố (phòng Nghiệp vụ liên quan) để được hướng dẫn./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PGĐ;
 - Lưu: VT, QLT (M).

GIÁM ĐỐC
 Phan Văn Mến

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.