Open navigation

Công văn 4636/BHXH-QLT ngày 17/08/2022 Cấp thẻ bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2022-2023

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4636/BHXH-QLT

V/v cấp thẻ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022 - 2023

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Để bảo đảm quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT) cho học sinh, sinh viên (HSSV) và kịp thời cấp thẻ BHYT năm học 2022 - 2023, BHXH Thành phố đề nghị các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Nhà trường) thực hiện một số nội dung sau:

1. Khẩn trương lập danh sách và đóng tiền mua thẻ BHYT cho các em HSSV trước ngày 30/9/2022 để thẻ BHYT có giá trị từ ngày 01/10/2022.

Thẻ BHYT có giá trị từ ngày nhà trường nộp đủ hồ sơ và đóng tiền BHYT cho cơ quan BHXH. Để đảm bảo quyền lợi cho HSSV, đề nghị nhà trường nộp hồ sơ và đóng tiền đúng thời gian quy định. Riêng tháng 10/2022, nhà trường khẩn trương nộp tiền và lập hồ sơ chậm nhất ngày 31/10/2022 thì thẻ BHYT HSSV có giá trị từ ngày 01/10/2022.

Khi tiếp nhận thẻ BHYT HSSV từ cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính, trong vòng 02 ngày làm việc, Nhà trường tổ chức chuyển phát thẻ cho HSSV (nếu có).

Trường hợp nhà trường nộp tiền không đúng với thời gian quy định, không chuyển phát thẻ kịp thời dẫn đến việc thẻ BHYT không có giá trị sử dụng, gây ảnh hưởng đến quyền lợi khám chữa bệnh của HSSV thì nhà trường phải hoàn toàn chịu trách nhiệm chi trả tiền chi phí khám chữa bệnh cho HSSV nếu có phát sinh.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền cho cha mẹ học sinh, các em HSSV để nắm rõ lợi ích khi tham gia BHYT, đảm bảo năm học 2022-2023 có 100% HSSV tham gia BHYT theo đúng chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố. Hướng dẫn HSSV cài đặt và sử dụng ứng dụng VSSID để sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID khi đi khám, chữa bệnh, đảm bảo 100% các em HSSV cài đặt và sử dụng ứng dụng VSSID.

Để đảm bảo quyền lợi BHYT của các em HSSV, đề nghị các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố thực hiện đúng hướng dẫn trên đây, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phản hồi về cơ quan BHXH để được hướng dẫn, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH Việt Nam(để b/c);
- Sở GDĐT (để phối hợp);
- Các PGĐ;
- VP, các phòng nghiệp vụ;
- BHXH thành phố Thủ Đức, QH (thực hiện);
- Website BHXH TP;
 - Lưu: VT, QLT.

GIÁM ĐỐC
 Phan Văn Mến

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.