Open navigation

Công văn 888/LĐLĐ-CSPL ngày 07/09/2022 Rà soát tình hình thực hiện chi tiền hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08_2022_QĐ-TTg

TNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 
VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 888/LĐLĐ-CSPL

V/v rà soát tình hình thực hiện chi tiền hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg

TP. Hồ Chí Minh, ngày 0tháng 9 năm 2022

 

Kính gửi:

- Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Đức, quận, huyện;
- Công đoàn Ngành, sở, khối tổng công ty và cấp trên tương đương
- Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố.

Ngày 31 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành thông báo số 588/TB-VP về kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Dương Anh Đức về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg. Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố triển khai thực hiện như sau:

1. Phối hợp với các cơ quan địa phương rà soát tình hình thực hiện chi tiền hỗ trợ cho người lao động và các doanh nghiệp có đối tượng nhưng chưa quan tâm thực hiện hồ sơ chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại thông báo nêu trên.

2. Phối hợp giám sát việc chi và quyết toán kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động tại doanh nghiệp đúng theo quy định của Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.


Nơi nhận:
- Như trên (t/h);
 - Ban QHLĐ TLĐLĐVN “để báo cáo”;

- TT.UBND TP.HCM “để báo cáo”;
- TT.LĐLĐ TP “để báo cáo”
- Lưu: VT, CSPL.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
 Phạm Chí Tâm

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.