Open navigation

Công văn 2330/HQTPHCM-GSQL ngày 31/08/2022 Hướng dẫn thủ tục hải quan

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2330/HQTPHCM-GSQL

V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Công ty TNHH CNS AMURA PRECISION
Đ/c: Lô I-10-1, D2, Khu CNC, Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức, TP.HCM

Phúc đáp Công văn số 22.08/ĐPSX-CAP ngày 22/8/2022 của Quý Công ty về việc nêu tại trích yếu, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

- Tại khoản 2 Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài Chính quy định: “Đối với hàng hóa mua, bán giữa DNCX với doanh nghiệp nội địa: DNCX, doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo loại hình tương ứng quy định tại Điều 86 Thông tư này”.

- Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan được quy định tại Điều 88 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ, hướng dẫn thực hiện tại Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài Chính.

- Về Mã loại hình: thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021.

- Việc nhập khẩu hàng hóa từ kho ngoại quan để sản xuất hàng hóa xuất khẩu đề nghị Công ty nghiên cứu, thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 16 Công văn số 5529/TCHQ-TXNK ngày 24/11/2021.

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để Quý Công ty nghiên cứu, thực hiện. Trường hợp có vướng mắc phát sinh, đề nghị Quý Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Các Phó Cục trưởng (để báo cáo);
 - Phòng CNTT (
để đăng web);
 - Lưu: VT, GSQL.Ngọc (3b
).

TL. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG
GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN
 Lê 
Xuân Mỹ

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.