Open navigation

Công văn 2554/BXD-QLN ngày 12/07/2022 Triển khai thực hiện Nghị định 31_2022_NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp

BỘ XÂY DỰNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2554/BXD-QLN

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1799/BXD-QLN ngày 25/5/2022, gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất danh mục các dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp và dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đang thực hiện và dự kiến thực hiện giai đoạn 2021 - 2025. Đến nay có 41 địa phương gửi báo cáo đề xuất 240 dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ đang triển khai (có phụ lục kèm theo).

Tuy nhiên, qua rà soát điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 10 Nghị định số 31/2022/NĐ-CP, Bộ Xây dựng mới chỉ tổng hợp được 04 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đủ điều kiện (tỉnh Lào Cai có 01 dự án, Hòa Bình có 01 dự án, Tây Ninh có 01 dự án, Tiền Giang có 01 dự án) với quy mô 6.426 căn hộ, tổng mức đầu tư 4.665 tỷ đồng và nhu cầu vay vốn khoảng 1.751 tỷ đồng để công bố đợt 1 trên cổng thông tin của Bộ Xây dựng và gửi danh mục đến Ngân hàng Nhà nước tại văn bản số 2464/BXD-QLN ngày 06/7/2022. Các dự án còn lại chưa đủ điều kiện đưa vào danh mục do một số địa phương UBND cấp tỉnh không trực tiếp mà giao Sở Xây dựng lập danh mục các dự án hoặc các dự án đề xuất còn thiếu một số thủ tục pháp lý, cụ thể như:

- Đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân: Chủ đầu tư dự án, đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật, đã được giao đất, cho thuê đất và đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đã được cấp phép xây dựng hoặc được miễn cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật xây dựng.

- Đối với dự án cải tạo chung cư cũ: Chủ đầu tư dự án, đã có chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; các thông tin khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Để đảm bảo việc triển khai Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ hiệu quả, đúng quy định pháp luật, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương rà soát các dự án trên địa bàn đảm bảo cập nhật đầy đủ các thủ tục pháp lý và trực tiếp lập danh mục các dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ theo quy định gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp và công bố trong các đợt tiếp theo./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Lê Minh Khái (để b/c);
- Phó Thủ tướng Lê Văn Thành (để b/c);
- BT Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);
- VPCP;
 - Lưu: VT, Cục QLN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Văn Sinh

 

(Chi tiết liên hệ: Ông Nguyễn Đức Vinh - Phó trưởng phòng Quản lý, phát triển nhà ở xã hội, Cục QLN, số ĐT: 0904929886, email: vinhnguyen.hrc@gmail.com).

 


DANH MỤC

CÁC ĐỊA PHƯƠNG GỬI BÁO CÁO
(Gửi kèm theo văn bản số 2554/BXD-QLN ngày 12/7/2022 của Bộ Xây dựng)

STT

Tên địa phương

Văn bản báo cáo của địa phương

Ý kiến của Bộ Xây dựng

1

Hà Giang

204/BC-SXD ngày 08/06/2022 của SXD

Chưa có văn bản của UBND Tỉnh và tỉnh không có nhu cầu vay vốn

2

Cao Bằng

1431/BC-UBND ngày 09/6/2022 của UBND tỉnh

Có 02/02 dự án thiếu thủ tục pháp lý.

3

Lào Cai

2565/UBND-QLĐT ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh

Có 1 dự án đầy đủ và 05 dự án thiếu thủ tục pháp lý

4

Lạng Sơn

228/BC-UBND ngày 08/6/2022 của UBND Tỉnh

Có 01/01 dự án thiếu thủ tục pháp lý.

5

Tuyên Quang

1061/SXD-KTBĐS ngày 06/06/2022 của SXD

Có 01/01 dự án thiếu thủ tục pháp lý.

6

Yên Bái

1264/BC-SXD ngày 09/6/2022 của SXD

Chưa có văn bản của UBND tỉnh và tỉnh không có nhu cầu vay vốn

7

Thái Nguyên

2588/UBND-CNN&XD ngày 10/6/2022 của UBND Tỉnh

Có 15/15 dự án thiếu thủ tục pháp lý.

8

Phú Thọ

986/SXD-QLN&PTĐT ngày 08/6/2022 của SXD

Chưa có văn bản của UBND Tỉnh và 10 dự án thiếu thủ tục pháp lý

9

Bắc Giang

1491/SXD-QLN ngày 08/6/2022 của SXD

Chưa có văn bản của UBND tỉnh và 17/17 dự án thiếu thủ tục pháp lý

10

Điện Biên

1756/UBND-KT ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh

Không có nhu cầu vay vốn

11

Lai Châu

Chua gửi báo cáo chính thức

 

12

Sơn La

1222/SXD-PTĐT ngày 09/6/2022 của SXD

Có 01 dự án thiếu thủ tục pháp lý.

13

Hòa Bình

930/UBND-KTTH ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh

Có 1 dự án đầy đủ và 02 dự án thiếu thủ tục pháp lý

14

Nam Định

421/UBND-VP5 ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh

Có 01/01 dự án thiếu thủ tục pháp lý.

15

Hải Phòng

144/BC-UBND ngày 17/6/2022 của UBND TP

Có 18/18 dự án thiếu thủ tục pháp lý

16

Ninh Bình

1493/SXD-QLN ngày 10/6/2022 của SXD

Có 05/05 dự án thiếu thủ tục pháp lý

17

Thái Bình

106/BC-SXD ngày 15/6/2022 của SXD

Có 01 dự án thiếu thủ tục pháp lý

18

Vĩnh Phúc

3913/UBND-CN2 ngày 14/6/2022 của UBND tỉnh

Có 10/10 dự án thiếu thủ tục pháp lý hoặc đang chấm dứt hoạt động

19

Thanh Hóa

7886/UBND-CN ngày 03/6/2022 của UBND Tỉnh

Có 36/36 dự án thiếu thủ tục pháp lý

20

Quảng Bình

 

Chưa có báo cáo chính thức

21

Quảng Trị

1107/SXD-HTKT ngày 06/6/2022 của SXD

Chưa có văn bản của UBND tỉnh và tỉnh chưa có nhu cầu vay vốn

22

Bình Định

1434/SXD-QLN&PTĐT ngày 03/6/2022 của SXD

Chưa có văn bản của UBND Tỉnh; có 03 dự án đầy đủ và 10 dự án thiếu thủ tục pháp lý

23

Quảng Ngãi

91/BC-SXD ngày 21/6/2022 của SXD

Có 09/09 dự án thiếu thủ tục pháp lý

24

Phú Yên

1011/SXD-QLN ngày 06/6/2022 của SXD

Chưa có văn bản của UBND tỉnh; có 01 đã hoàn thành 99% và 01 dự án thiếu thủ tục pháp lý

25

Khánh Hòa

1814/SXD-QLN ngày 07/6/2022 của SXD

Chưa có văn bản của UBND tỉnh; có 05/05 dự án thiếu thủ tục pháp lý

26

Đắc Lắc

4896/UBND-CN ngày 14/6/2022 của UBND Tỉnh

Có 03/03 dự án thiếu thủ tục pháp lý

27

Gia Lai

1206/UBND-CNXD ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh

Có 14/14 dự án thiếu thủ tục pháp lý

28

Đắc Nông

1051/SXD-HT&QLN ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh

Có 02/02 dự án thiếu thủ tục pháp lý

29

Lâm Đồng

1261/SXD-KTVLXDQLN&TTBĐS ngày 09/6/2022 của SXD

Chưa có văn bản của UBND Tỉnh; có 05/05 dự án thiếu thủ tục pháp lý

30

Tây Ninh

1868/UBND-KT ngày 13/6/2022 của UBND Tỉnh

Có 1 dự án đầy đủ và 01 dự án thiếu thủ tục pháp lý

31

An Giang

649/UBND-KTN ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh

Có 11/11 dự án thiếu thủ tục pháp lý

32

Hồ Chí Minh

7324/SXD-PTN&TTBĐS của SXD

Chưa có văn bản của UBND tỉnh; có 01 dự án đầy đủ và 11 dự án thiếu thủ tục pháp lý

33

Tiền Giang

3227/UBND-KT ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh

Có 1 dự án đầy đủ và 01 dự án thiếu thủ tục pháp lý

34

Ninh Thuận

1925/SXD-QLQHKT&NƠ ngày 20/6/2022 của SXD

Có 06/06 dự án thiếu thủ tục pháp lý

35

Bình Phước

1402/UBND-KT ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh

Có 01/01 dự án ko có nhu cầu vay vốn

36

Đồng Tháp

1227/SXD-QLN ngày 30/5/2022 của SXD

Chưa có văn bản của UBND tỉnh; có 01/01 dự án thiếu thủ tục pháp lý

37

Long An

5327/UBND-KTTC ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh

Có 05/05 dự án thiếu thủ tục pháp lý

38

Vĩnh Long

3310/UBND-KTNV ngày 16/6/2022 của UBND Tỉnh

báo cáo không có phụ lục nhu cầu vốn kèm theo

39

Bạc Liêu

2045/UBND-KT ngày 14/6/2022 của UBND tỉnh

Tỉnh chưa có nhu cầu vốn

40

Sóc Trăng

908/BC-SXD ngày 30/5/2022 của SXD

Có 05/05 dự án thiếu thủ tục pháp lý

41

Trà Vinh

2404/UBND-CNXD ngày 10/6/2022 của UBND Tỉnh

Có 04/04 dự án thiếu thủ tục pháp lý

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.