Open navigation

Công văn 6051/VPCP-NN ngày 13/09/2022 Tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác và hợp tác xã năm 2022

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6051/VPCP-NN

V/v tổ chức Diễn đàn KTHT và HTX năm 2022

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2022

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
 - Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Về tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác và hợp tác xã năm 2022 theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 6035/BKHĐT-HTX ngày 25 tháng 8 năm 2022), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo, như sau:

1. Đồng ý tổ chức Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022 với chủ đề “Chuyển đổi số - Động lực phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong kỷ nguyên mới”, dự kiến trong khoảng thời gian từ 15 tháng 9 năm 2022 đến ngày 25 tháng 9 năm 2022 như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên; địa điểm tại tổ chức Diễn đàn tại Văn phòng Chính phủ, kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến; thời gian cụ thể Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định sau.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chuẩn bị k các bài phát biu tại Din đàn, cụ thể hóa Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; gửi giấy mời sớm cho các đại biểu để bố trí thời gian tham dự.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTgCP Lê Minh Khái;
- Các Bộ, cơ quan: NN&PTNT, CT, XD, NHNNVN;
 - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Tổng GĐ Cổng TTĐTCP, các Vụ: KTT
H QHĐP, TH;
- Lưu: VT, NN(2)H.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.