Open navigation

Công văn 763/LĐLĐ-CSPL ngày 10/08/2022 Tăng cường thực hiện Quyết định 08_2022_QĐ-TTg

TNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 763/LĐLĐ-CSPL

V/v tăng cường thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2022

 

Kính gửi:

- Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
- Công đoàn Ngành, Sở, Khi, Tng Công ty và cấp trên tương đương;
- Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố;
- Các đơn vị kinh tế - sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ Thành phố.

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tin thuê nhà cho người lao động, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố H Chí Minh đã ban hành công văn số 396/LĐLĐ-CSPL ngày 12 tháng 5 năm 2022 về việc triển khai hướng dẫn thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Để thực hiện đúng tiến độ, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cp công đoàn thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tăng cường đôn đốc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khẩn trương thực hiện hồ sơ, thủ tục đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo tinh thần Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó việc lập hồ sơ, thủ tục đề nghị hỗ trợ phải được thực hiện chậm nht là ngày 15/8/2022 và thực hiện chi hỗ trợ cho người lao động chậm nhất đến hết ngày 31/8/2022.

2. Phối hợp giám sát việc lập hồ sơ, chi và quyết toán kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động tại doanh nghiệp đúng theo quy định của quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.


Nơi nhận:
- Như trên “th/hiện”;
 - Đoàn CT T
ng LĐLĐ.VN “để b/cáo”
- Thường trực Thành ủy “để b/cáo”
- Thường trực UBND TP HCM “để b/cáo”
- TT LĐLĐ TP “để báo cáo”;
- Các Ban chuyên đề LĐLĐ TP.HCM
- VP (C, PVP, NCTH);
 - Lưu: VT, CSPL.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
 PHÓ CHỦ
 TỊCH
 Phạm Chí Tâm

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.