Open navigation

Công văn 4158/TCHQ-TXNK ngày 04/10/2022 Mã số HS mặt hàng Levofloxacin Hemihydrate

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4158/TCHQ-TXNK

V/v mã số HS mặt hàng Levofloxacin Hemihydrate

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2022

 

Kính gửi:

- Hiệp hội Dược Việt Nam;
- Công ty Dược phm và Thương mại Phương Đông-TNHH;
- Công ty CPDP và Sinh học Y tế;
- Công ty TNHH Abbott Healthcare Việt Nam.

Tng cục Hải quan nhận được các công văn số 62/CV-HHD ngày 6/9/2022 và s 39/HHD ngày 5/8/2022 của Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam; công văn số 01/PĐ ngày 02/9/2022 của Công ty Dược phẩm và Thương mại Phương Đông-TNHH và công văn số 253/MBP_CV ngày 6/8/2022 của Công ty CPDP và Sinh học Y tế; công văn số 3008/CV-ABBOTT/HQ ngày 30/8/2022 của Công ty TNHH Abbott Healthcare Việt Nam kiến nghị về việc phân loại và mức thuế đối với mặt hàng Levofloxacin và các dược chất tương tự dùng đ làm nguyên liệu sn xuất thuc. Về vấn đề này, Tổng cục Hi quan có ý kiến như sau:

1. Về việc phân loại mặt hàng Levofloxacin và các dược chất tương tự

Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, hướng dẫn một số doanh nghiệp và công văn gửi Bộ Y tế về việc phân loại mặt hàng Levofloxacin về mã số 2934.99.90, cụ thể là các công văn sau:

- Công văn số 695/TCHQ-TXNK ngày 27/01 /2015 của Tổng cục Hải quan gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;

- Công văn số 2788/TCHQ-TXNK ngày 5/4/2016 của Tổng cục Hải quan gửi Cục Qun lý dược- Bộ Y tế về mã số HS của mặt hàng, đồng thời Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Qun lý dược - Bộ Y tế sửa đổi mã số HS của mặt hàng tại Danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư s 41/2007/QĐ-BYT ngày 20/11/2007 của Bộ Y tế;

- Công văn số 13967/BTC-TCHngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính gửi Công ty CP Dược Hậu Giang;

- Công văn số 137/TCHQ-TXNK ngày 7/01/2016 của Tng cục Hải quan gửi Công ty Cổ phần Pymepharco;

- Công văn số 2789/TCHQ-TXNK ngày 5/4/2016 của Tổng cục Hải quan gửi Công ty TNHH Dược phm quốc tế Khôi Nguyên.

Theo đó, mặt hàng Levofloxacin hemihydrat được phân loại như sau:

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính thì nội dung nhóm 29.41 và nhóm 29.34 quy định như sau:

+ Nhóm 29.34 bao gồm “Các axit nucleic và muối của chúng; đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học; hợp cht dị vòng khác.”

+ Nhóm 29.41 bao gồm “Kháng sinh

Theo hoạt tính sinh học thì Levofloxacin là chất kháng sinh có hoạt ph rộng với các loại vi khun Gram âm và Gram dương với nồng độ thấp. Tuy nhiên, về cu trúc hóa học Levofloxacin là hợp chất dị vòng đã ngưng tụ có chứa các dị t nitơ, oxy đồng thời là dẫn xuất của hợp chất Quinolone.

Theo Chú giải chi tiết HS 2017 nhóm 29.41 thì:

Nhóm này cũng bao gm các thuc kháng sinh biếđổi hóa học được sử dụng tương tự. Những kháng sinh này có thể được điều chế bng cách cô lập các thành phn từ sự phát trin tự nhiên của vi sinh vật và sau đó biến đi cu trúc bng phn ứng hóa hc hoặc bng cách cộng thêm vào nhánh phụ để tạo ghép những nhóm phân tử mong muốn vào phân t chất kháng sinh, bng quá trình x lý tế bào (penicillin bán tổng hợp); hoặc bng quá trình tng hợp sinh học (ví dụ, penicillin từ các amino axit được chọn).

Các kháng sinh tự nhiên được tái tổng hợp lại (ví dụ, cloramphenicol) cũng được phân loại vào nhóm này, chúng là những sn phm tng hợp có liên quan đến kháng sinh tự nhiên và có công dụng tương tự (ví dụ, thiamphenicol).

Nhóm này không bao gồm:

(c) Các dn xuất của axit quinolinecarboxylic, nitrofuran, sulphonamit và các hợp cht hữu cơ đã xác định về mặt hóa học khác của các nhóm đầu của Chương này có đặc tính chng vi khuẩn.

Như vậy, Levofloxacin không có cấu trúc hóa học giống với kháng sinh thu được từ công nghệ sinh học, và là dẫn xuất của hợp chất Quinolone nên bị loại trừ khỏi nhóm 29.41.

Do vậy, mặt hàng Levofloxacin là hp chất dị vòng đã ngưng tụ có chứa các dị t nitơ, oxy nên thuộc nhóm 29.34 “Các axit nucleic và mui của chúng; đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; hợp cht dị vòng khác”, phân nhóm “ - Loại khác: ”, phân nhóm 2934.99 “- - Loại khác: ”, mã số 2934.99.90 - - - Loại khác” (thuế suất thuế nhập khu ưu đãi 5%)

2. Về mức thuế nhập khẩu MFN

Theo quy định hiện hành thì mức thuế MFN của mặt hàng Levofloxacin và các dược chất cùng nhóm kháng sinh floroquinolone là 5%. Hiện nay, Bộ Tài chính đang nghiên cứu xem xét đối với mức thuế của mặt hàng nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Hiệp hội Dược Việt Nam và các Công ty nêu trên biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Bộ (để báo cáo);
 - PTCT. Lưu Mạnh Tư
ng (để b/c)
 - Cục Giám sát quản lý- TCH
Q (đ biết);
 - Lưu: V
T, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đào Thu Hương

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.