Open navigation

Công văn 7170/BKHĐT-KTCN ngày 07/10/2022 Đề nghị cung cấp thông tin hàng hóa cập nhật danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7170/BKHĐT-KTCN

V/v đề nghị cung cấp thông tin hàng hóa cập nhật danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộcơ quan thuộc Chính phủ;
 - UBND các t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Phòng Thương mại và C
ông nghiệp Việt Nam;
 - Các 
Hiệp hội ngành nghề;
 - Các Tập đoàn, Tổng c
ông ty, doanh nghiệp.

Căn cứ quy định của pháp Luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, các Nghị đnh thư mà Việt Nam ký kết với các quốc gia và các văn bản pháp luật có liên quan[1], Bộ Kế hoạch và Đu tư ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT ngày 17/08/2021 ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sn xuất được.

Để tiếp tục giải quyết vướng mắc phát sinh, đng thời rà soát hàng hóa đã được sản xuất mới xuất hiện trên thị trường; hàng hóa đến nay đã dừng sản xuất/cung cấp ra thị trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành cập nhật Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Quý cơ quan, doanh nghiệp cung cp thông tin hàng hóa đang được sản xuất lưu hành trên thị trường với nội dung như sau:

1. Các Bộ căn cứ theo lĩnh vực phụ trách tiến hành tổng hợp, lập báo cáo chi tiết về hàng hóa trong nước đã sản xuất được (không tính trường hợp dự kiến sản xuất, có khả năng sản xuất theo nhu cầu) theo danh mục được đề xuất tại Phụ lục I kèm theo công văn này, về mẫu danh mục đề nghị xây dựng theo biểu mẫu tại Phụ lục II kèm theo.

2. Các UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, các Hiệp hội ngành nghề, các Tập đoàn và doanh nghiệp căn cứ vào tình hình sản xuất thực tế, đề nghị tổng hợp thông tin hàng hóa theo Biểu mẫu tại Phụ lục II kèm theo công văn. Trong đó đề nghị nêu rõ tên mặt hàng, mã số của hàng hóa xuất nhập khẩu, ký hiệu quy cách và mô tả đặc tính kỹ thuật của hàng hóa, đơn vị sản xuất, sản lượng/công suất sản xuất hàng năm của sản phẩm, các tiêu chuẩn của hàng hóa nếu có (không tính trường hợp dự kiến sản xuất, có khả năng sản xuất theo nhu cầu).

3. Căn cứ và tình hình sản xuất thực tế, các Bộ ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị rà soát đối với những hàng hóa đã có trong danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được nhưng đến nay không còn sản xuất, lưu thông trên thị trường để điều chỉnh cho phù hợp. Đối với các hàng hóa trong 02 lần cập nhật Danh mục liên tiếp (năm 2018 và năm 2021) không có cơ quan, đơn vị nào đăng ký sản xuất được, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành rà soát, xem xét loại bỏ khỏi Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được.

Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp có ý kiến bng văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 6B Hoàng Diệu, Hà Nội trước ngày 11/11/2022.

(Trong trường hợp có vướng mắc, đề nghị liên hệ đ/c Nguyn Hải Đăng, email: nhdang@mpi.gov.vn. điện thoại: 080 43353/0975 055 895)


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Bộ trưởng Nguyễn Ch
í Dũng (đ b/c);
 - T
ng cục Hi quan;
 - Cổng thông tin điện tử Chính phủ (đ
 đăng tải thông tin ly ý kiến trên Cổng TTĐT CP);
 - Trung tâm tin học (đ
 đăng tải thông tin trên Cổng thông tin của Bộ);
 - Lưu: VT, KTCN (NHĐ)

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG
Võ Thành Thống


PHỤ LỤC 1 

TỔNG HỢP CÁC HÀNG HÓA TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC
(Ban hành kèm theo Công 
văn số 7170/BKHĐT - KTCN ngày 07/10/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TT

Nội dung tổng hợp

Đơn vị ch trì

1

Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được.

Bộ Xây dựng

2

- Vật tư cn thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được.

- Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được theo lĩnh vực Bộ Công Thương phụ trách.

Bộ Công Thương

4

- Danh mục giống cây trồng, ging vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong nước đã sản xuất được.

- Danh mục máy móc, thiết bị, cơ giới hóa sử dụng trong nông nghiệp trong nước đã sản xuất được.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5

Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng và nguyên liệu, vật tư, linh kiện phục vụ trực tiếp cho hoạt nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong nước đã sản xuất được.

Bộ Khoa học và công nghệ

6

Danh mục hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho an ninh trong nước đã sản xuất được.

Bộ Công An

7

Danh mục hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho quốc phòng trong nước đã sản xuất được.

Bộ Quốc phòng

8

Danh mục hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục trong nước đã sản xut được

Bộ Giáo dục và Đào tạo

9

Danh mục nguyên liệu, vật tư, linh kiện để sản xut, lp ráp trang thiết bị y tế trong nước đã sản xuất được.

Bộ Y tế

10

Danh mục nguyên liệu, vật , linh kiện phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phm công nghệ thông tin, nội dung s, phần mềm trong nước đã sản xuất được.

Bộ Thông tin và Truyền thông

11

Danh mục hàng hóa để bảo vệ môi trường trong nước đã sản xuất được.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

12

Danh mục hàng hóa phục vụ đảm bảo an sinh xã hội trong nước sản xuất được.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

13

Danh mục hàng hóa trực tiếp phục vụ yêu cu cứu trợ khẩn cấp và các trường hợp đặc biệt khác theo quyết đnh của Thủ tướng Chính phủ khi xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh.

Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

14

Danh mục hàng hóa là phương tiện vận tải trong nước đã sản xuất được.

Bộ Giao thông vận ti


PHỤ LỤC 2

BIỂU THÔNG TIN HÀNG HÓA TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC
(Ban hành kèm theo Công 
văn số 7170/BKHĐT - KTCN ngày 07/10/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

1. Thông tin các sản phẩm sản xuất

S TT

Tên mặt hàng

Đơn vị sản xuất

Thông tin của đơn vị sản xut

Mã số theo biểu thuế nhập khẩu [1]

Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật, các tiêu chuẩn

Sn lượng sản xuất/công suất hàng năm

Nhóm

Phân nhóm

1

Hàng hóa A

Công ty B

- Địa chỉ liên hệ: 

- Người đại diện: 

- Đin thoi: …. 

- Fax: ………… 

- Email: ………

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Mã s theo biểu thuế xut nhập khu đề nghị các đơn vị tra cứu theo Danh mục hàng hóa xut khu, nhập khu Việt Nam ban hành theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Tài liệu chứng minh khả năng sản xuất (hợp đồng, chứng nhận), chi tiết về quy cách và mô tả kỹ thuật hàng hóa (đơn vị sản xuất gửi kèm theo).

Danh sách các Tập đoàn, Tng công ty:

STT

Tên doanh nghiệp

Địa ch

1

Tng công ty rượu - bia - nước giải khát Hà nội

183 Hoàng Hoa Thám, Hà nội

2

Tng công ty rượu - bia nước giải khát Sài gòn

Tầng 5, Tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi 72 Lê Thánh Tôn/ 45A Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

3

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

18 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, TP. Hà Nội

4

Tập đoàn Dệt may Việt Nam

Tòa nhà SENTINEL PLACE - 41A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

5

Tập đoàn điện lực Việt Nam

Số 11 Cửa Bc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội

6

Tng công ty điện tử và tin học Việt Nam

Tầng 11, Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Quận Đng Đa, Hà Nội

7

Tng công ty giấy Việt Nam

25A, Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu TrinhHà Nội

8

Tập đoàn hóa chất Việt nam

1A Tràng Tiền, Hoàn kiếm, Hà nội

9

Tổng công ty máy và thiết bị công nghiệp

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

10

Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam

226 Đường Lê Duẩn, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội

11

Tng công ty thép Việt Nam

91 Láng hạ, Đng đa, Hà nội

12

Tổng công ty thiết bị kỹ thuật điện Việt nam

GELEX Tower - 52 Lê Đại Hành - Phường Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - TP. Hà Nội

13

Tổng công ty thuốc lá Việt Nam

83A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

14

Tổng công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam

5 Láng Hạ, Ba Đình, Hà nội

15

Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam

172 Ngọc khánh, Ba Đình, Hà Nội

16

Tổng công ty lắp máy Việt Nam

124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Danh sách các hiệp hội ngành nghề:

1) Hiệp Hội Doanh Nghiệp Cơ Khí Việt Nam VAMI

Tầng 4, Toà nhà viện nghiên cứu cơ khí, số 20 An Trạch, P.Cát Linh, Q.Đng đa, Hà Nội. 

Điện thoại: 024. 3 936 8503

2) Hiệp Hội Doanh Nghiệp Điện Tử Việt Nam

Tầng 11, Tòa nhà MIPEC TOWER 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. 

Tel: (84-4) 39332845 Fax: (84-4) 39332846

4) Hiệp hội Bông sợi Việt Nam

S 08, Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 08 3911 0995

5) Hội tin học Việt Nam

Trụ sởTầng 6, số 14 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Việt Nam 

Tel: 84-4-38211725, 84-4-39712597,

6) Hiệp hội cao su Việt Nam

Số 236 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

8) Hiệp hội Da giầy Việt Nam

Tầng 3, Số 160, Phố Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

9) Hiệp hội Doanh Nghiệp Công Nghiệp Vừa và Nhỏ Việt Nam

Tầng 10, nhà D, Khách sạn Thể thao Hacinco, 15 Ph Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

10) Hiệp hội Dệt may Việt Nam

Lầu 2, số 32 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

ĐT: +84-24-39361167

11) Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam

Số 59 Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội. 

Điện thoại: 024 6654 2872;

12) Hiệp hội In Việt Nam

S 175 Nguyễn Thái Học - Q.Ba Đình - TP.Hà Nội (Trong Công ty TNHH MTV In Tiến Bộ )

Tel: 024.3936 5254

13) Hiệp hội kính và Thủy tinh Việt Nam 

Số 66-68 Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Tel: 024. 3974 3570

14) Hiệp hội Nhựa Việt Nam

Số 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

15) Hiệp Hội Sơn - Mực in Việt Nam

P.102 Văn Phòng Đăng Minh, L11 - L12 KDC Miếu Nổi, P.3, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM

16) Hiệp hội Sản xuất Kinh doanh Dược Việt Nam 

12 Ngô Tất Tố, P.Văn Miếu, Q.Đống đa, TP.Hà Nội

17) Hiệp hội Thép Việt Nam

Tầng 4, số 91 đường Láng Hạ, Hà Nội

18) Hiệp hội Thiết bị giáo dục Việt Nam

P - 202 - Tòa Nhà VIII - C, Ngõ 30 Tạ Quang Bửu - P. Bách Khoa - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội

19) Hiệp hội Titan Việt Nam 

S 30B Đoàn Thị Điểm, Hà Nội

20) Hiệp hội Xi măng Việt Nam

Số 37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

21) Hiệp Hội Phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam.

Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà Cung Trí thức thành phố, 01 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Điện thoại: (024) 3577 2336 - 3577 2338.

Email: contact@vinasa.org.vn

22) Hiệp Hội Công Nghiệp Kỹ Thuật Điện Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà số 58, phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 024- 6675 5646

23) Hội Cao Su Nhựa Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉSố 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

24) Hiệp Hội Lương Thực Việt Nam

Địa chỉ: Số 62, Đường Nguyn Thị Thập, Khu Dân Cư Him Lam, P. Tân Hưng, Q. 7, Tp. Hồ Chí Minh

25) Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Đào Duy Anh, số 9 Đào Duy Anh, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.


[1] Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hưng dn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng s 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008; Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khu, thuế nhp khu s 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016; Nghị định số 122/2016/NĐ-CP CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đốithuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hn ngạch thuế quan; Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ; Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sđổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 nhìn 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xut khẩu, Biểu thuế nhập khu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đốithuế hỗn hợpthuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP, Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; Quyết định số 08/2017/QĐ-TTg ngày 31/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ hưng dn thực hiện Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận ti có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam; Quyết định số 09/2017/QĐ-TTg ngày 31/2/2017 của Th tưng Chính phủ hướng dẫn thực hin Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Bê-la-rúvề hỗ trợ sn xuất phương tiện vận ti có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.