Open navigation

Nghị quyết 133/NQ-CP ngày 09/10/2022 Thông qua dự thảo Báo cáo về hoạt động đầu tư quản lý sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp năm 2021

CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 133/NQ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DỰ THẢO BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2021

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại văn bản s 9858/BTC-TCDN ngày 28 tháng 9 năm 2022;

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các Thành viên Chính phủ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua dự thảo Báo cáo của Chính phủ về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2021 như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 9858/BTC-TCDN ngày 28 tháng 9 năm 2022. Bộ Tài chính và các cơ quan đại diện chủ sở hữu chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất thuộc phạm vi quản lý.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Báo cáo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV; chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan báo cáo, giải trình với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội theo quy định khi được yêu cầu.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng, Thủ trưởng các Bộ, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- VPCP: PCN Mai Thị Thu Vân;
 - Lưu: VT, KTTH
(2).

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG


 Lê Minh Khái

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.