Open navigation

Công văn 3434/TCT-DNNCN ngày 16/09/2022 Khảo sát thông tin dữ liệu cung cấp thông tin của các Sàn

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3434/TCT-DNNCN

V/v Khảo sát thông tin dữ liệu cung cấp thông tin của các Sàn.

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2022

 

Kính gửi:

- Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam;
- Các doanh nghiệp là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử.

Trong thời gian qua, nhằm tăng cường công tác quản lý thuế đối với thương mại điện tử, ngành thuế đã có các chỉ đạo triển khai trên toàn quốc. Do đó, các cơ quan thuế địa phương đã có yêu cầu các doanh nghiệp là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử (sau đây gọi tắt là Công ty) cung cấp thông tin theo các yêu cầu và hình thức cung cấp thông tin không thống nhất, do đó sẽ không thuận lợi cho việc cung cấp thông tin của các Sàn.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các Sàn trong việc cung cấp thông tin cho cơ quan thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; khoản 5 Điều 1 Thông tư số 100/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đề nghị Hiệp hội TMĐT và các Công ty có ý kiến về một số nội dung sau:

1. Việc cung cấp thông tin về các tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử do Công ty sở hữu gửi về Tổng cục Thuế bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế như sau:

- Công ty sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử đã được cấp trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế đế thực hiện cung cấp thông tin.

+ Trường hợp Công ty bổ sung thông tin đăng ký truyền nhận tài khoản cung cấp thông tin qua Cổng dữ liệu thông tin điện tử Sàn TMĐT thì thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

+ Trường hợp Công ty chưa được cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử thì thực hiện đăng ký theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế để cung cấp thông tin gửi Tổng cục Thuế.

- Khi cung cấp thông tin gửi đến Tổng cục Thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Công ty có thể thực hiện sử dụng trực tiếp trên phần mềm hỗ trợ kê khai (HTKK) hoặc cập nhật dữ liệu kết xuất từ phần mềm của Công ty (EXCEL hoặc XML), kết xuất XML gửi qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

(Thông tin cung cấp theo hình thức điện tử gửi Tổng cục Thuế theo hướng dẫn gửi kèm theo)

2. Theo hướng dẫn nêu trên, đề nghị Công ty đánh giá để cung cấp các thông tin sau:

- Số lượng nhà cung cấp trong một quý; số lượng dòng dữ liệu tương ứng số lượng nhà cung cấp theo hướng dẫn cung cấp thông tin gửi kèm theo.

- Đối với các thông tin cung cấp gửi Tổng cục Thuế theo hướng dẫn gửi kèm theo, Công ty có ý kiến về thời gian cung cấp thông tin; đồng thời nêu rõ khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất (nếu có).

Ý kiến tham gia đề nghị gửi về Tổng cục Thuế (Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân - viết tắt là Vụ QLT DNNCN) trước ngày 21/9/2022, đồng thời gửi theo địa chỉ thư điện tử ntthuong04@gdt.gov.vn, có vướng mắc Công ty liên hệ đầu mối: Nguyễn Thị Thùy Linh - Vụ QLT DNNCN - điện thoại: 0916584907.

Xin cảm ơn sự phối hợp của Quý Hiệp hội và Quý Công ty./.


Nơi nhận:
- Như trên (Danh sách kèm theo);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
 - Lưu: VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV&HKD,CN
 Nguyễn Thị Lan Anh

 


MẪU: 01/CCTT-TMĐT

BIỂU THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CUNG CẤP HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THÔNG QUA SÀN GIAO DỊCH TMĐT

Kỳ dữ liệu: Quý.../Năm ...

Lần đầu: □

Thay thế lần:...

[1] Tên Công ty: …. (Tên công ty là chủ sở hữu sàn TMĐT)

[2Mã số thuế: ...(MST công ty  ch sở hữu sàn TMĐT)

[3] Cơ quan Thuế quản lý: ... (CQT Quản lý Công ty là ch s hu sàn TMĐT)

[4Tổng số lượng nhà cung cp: ... (Số lượng người bán là tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh cung cấp hàng hóa dịch v thông qua Sàn giao dịch TMĐT)

[5] Trong đó s lượng nhà cung cấp đã ủy quyền khai thay: ... (Số lượng người bán là cá nhân, hộ kinh doanh cung cp hàng hóa dịch vụ thông qua Sàn giao dịch TMĐT đã y quyền khai thay)

STT

Mã quản lý trên sàn giao dịch TMĐT của người bán là cá nhân, hộ kinh doanh (Nhà cung cấp)

Tên tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa dịch vụ thông qua sàn giao dịch TMĐT

Loại hình

01- Tổ chức VN

02- Cá nhân kinh doanh VN

03- Tổ chức nước ngoài

04 - Cá nhân kinh doanh nước ngoài

MST

Số GPKD

Loại giấy tờ 

01-CCCD

02-CMND 

03 - Hộ chiếu

Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu

Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ca các đơn hàng đã giao dịch thành công

Tng số lượng các đơn hàng đã giao dịch thành công

Tng số lượng các đơn hàng đã giao dịch không thành công

Thời giahoạt động trên Sàn trong quý

Tổng giá trị

Giá trị các khon khuyến mại, giảm giá, chiết khấu, hỗ trợ khác

từ ngày

đến ngày

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

 

Ghi chú:

1. Mỗi dòng là 1 t chc/cá nn/hộ kinh doanh theo mã qun lý ca sàn giao dịch TMĐT

2. Chỉ tiêu [7] Ly themã quản lý trên sàn giao dịch TMĐT.

3. Chỉ tiêu [8Lấy theo tên doanh nghiệp trên đăng ký kinh doanh ca tổ chức hoặc tên của cá nhân, hộ kinh doanh.

Mẫu: 01-1/CCTT-TMĐT
(Ban hành kèm theo Công văn số .../TCT-DNNCN ngày .../.../2022
 của Tổng cục Thuế)

 


Phụ lục

THÔNG TIN CHUNG CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CUNG CẤP HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THÔNG QUA SÀN GIAO DỊCH TMĐT

Kỳ dữ liệu: Quý.../Năm ...

Lần đầu: □

Thay thế lần:...

[1] Tên Công ty: …. (Tên công ty là chủ sở hữu sàn TMĐT)

[2Mã số thuế: ...(MST công ty  ch sở hữu sàn TMĐT)

[3] Cơ quan Thuế quản lý: ... (CQT Quản lý Công ty là ch s hu sàn TMĐT)

STT

Mã quản lý trên sàn giao dịch TMĐT của người bán là cá nhân, hộ kinh doanh (Nhà cung cấp)

Loại hình

(01- Tổ chức VN

02- Cá nhân kinh doanh VN

03- Tổ chức nước ngoài

04 - Cá nhân kinh doanh nước ngoài)

Email liên hệ

Số điện thoại liên hệ đăng ký trên Sàn

Thông tin địa chỉ trụ sở của t chc, cá nhân, hộ kinh doanh cung cấp hàng hóa dịch vụ thông qua Sàn

Thông tin địa chỉ nơi thường trú của cá nhân, hộ kinh doanh cung cp hàng hóa dịch vụ thông qua Sàn

Trạng thái (Thêm mới/Thay đổi/ Đóng TK)

Quốc gia

Tỉnh/ thành phố

Quận/ huyện

Phường /xã/ thị trấn

Số nhà

Quốc gia

Tnh/ thành phố

Quận/huyện

Pờng /xã/ thị trấn

Số nhà đường, phố

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

1. Thông tin chung nhà cung cp trong nước

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Thông tin chung nhà cung cp nước ngoài

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

 

 

Mẫu: 01-2/CCTT-TMĐT
(Ban hành kèm theo Công văn số .../TCT-DNNCN ngày .../.../2022 
của Tổng cục Thuế)


Phụ lục

NGÀNH HÀNG, DỊCH VỤ KINH DOANH CỦA SÀN

Kỳ dữ liệu: Quý.../Năm ...

Lần đầu: □

Thay thế lần:...

[1] Tên Công ty: …. (Tên công ty là chủ sở hữu sàn TMĐT)

[2Mã số thuế: ...(MST công ty  ch sở hữu sàn TMĐT)

[3] Cơ quan Thuế quản lý: ... (CQT Quản lý Công ty là ch s hu sàn TMĐT)

STT

Mã quản lý trên sàn giao dịch TMĐT của người bán là cá nhân, hộ kinh doanh (Nhà cung cấp)

Mã ngành hàng, dịch vụ kinh doanh theo Sàn

Loại hàng hóa tương ứng với mã ngành hàng, dịch vụ của Sàn

Trạng thái (Thêm mới/ Thay đổi/ Đóng TK)

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Trường hợp 1 mã quản lý có nhiều ngành hàng thì mỗi ngành hàng là 1 dòng.

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

 

Mẫu: 01-3/CCTT-TMĐT
(Ban hành kèm theo Công văn số .../TCT-DNNCN ngày .../.../2022 
của Tổng cục Thuế)


Phụ lục

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CUNG CẤP HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THÔNG QUA

Kỳ dữ liệu: Quý.../Năm ...

Lần đầu: □

Thay thế lần:...

[1] Tên Công ty: …. (Tên công ty là chủ sở hữu sàn TMĐT)

[2Mã số thuế: ...(MST công ty  ch sở hữu sàn TMĐT)

[3] Cơ quan Thuế quản lý: ... (CQT Quản lý Công ty là ch s hu sàn TMĐT)

STT

Mã quản lý trên sàn giao dịch TMĐT của người bán là cá nhân, hộ kinh doanh (Nhà cung cấp)

Số tài khoản

Chủ tài khoản

Mã ngân hàng

Tên ngân hàng

Trạng thái (Thêm mới/ Thay đổi/ Đóng TK)

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

I. Thông tin tài khoản nhà cung cấp trong nước

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Thông tin tài khoản nhà cung cấp nước ngoài

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Trường hợp 1 mã quản lý có nhiều tài khoản thì mỗi tài khoản là một dòng.

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Chữ ký điện tử, chữ ký số)


DANH SÁCH DOANH NGHIỆP LÀ CHỦ SỞ HỮU SÀN TMĐT

(Kèm theo Công văn số 3434/TCT-DNNCN ngày 16/9/2022 của Tổng cục Thuế)

STT

Tên NNT

Tên Sàn

MST

Địa chỉ

1

CÔNG TY TNHH SHOPEE

Shopee

0106773786

Tầng 4-5-6, Tòa nhà Capital Place, số 29 đường Liễu Giai - Phường Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - Hà Nội.

2

TỔNG CÔNG TY CỔ PHN BƯU CHÍNH VIETTEL

Voso

0104093672

Tòa nhà N2+300, km số 2, Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

3

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BƯU CHÍNH VIETTEL

0105269946

Số 9 Quan Nhân, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

4

CÔNG TY CỔ PHN TI KI

Tiki

0309532909

Tòa Nhà Viettel, Số 285, Đường Cách Mạng Tháng 8 - Phường 12 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh.

5

CÔNG TY TNHH RECESS

Lazada

0308808576

Tầng 19, Tòa nhà Saigon Centre - Tháp 2, 67 Lê Lợi - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh.

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.