Open navigation

Công văn 1625/GSQL-GQ5 ngày 21/10/2022 Xác định thời điểm bàn giao tem điện tử cho doanh nghiệp

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1625/GSQL-GQ5

V/v xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 23/2021/TT-BTC

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trong quá trình thực hiện công văn số 3982/TCHQ-GSQL ngày 26/9/2022 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/3/2021 của Bộ Tài chính, Cục Giám sát quản lý về hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số Cục hải quan các tỉnh, thành phố về việc xác định thời điểm bàn giao tem điện tử cho doanh nghiệp; căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Hải quan năm 2014, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư số 23/2021/TT-BTC thì doanh nghiệp phải thực hiện dán tem và tự chịu trách nhiệm việc dán tem rượu nhập khẩu cho sản phẩm rượu nhập khẩu trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ. Do vậy, sau khi quyết định thông quan hoặc giải phóng hàng hóa Chi cục hải quan bàn giao tem điện tử cho doanh nghiệp tương ứng với lượng hàng hóa thực tế nhập khẩu. Việc bàn giao tem phải được lập thành biên bản chứng nhận có xác nhận của đại diện doanh nghiệp.

Cục Giám sát quản lý về hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT & TKHC, Cục TVQT;
 - Lưu: VT, GQ5 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đào Duy Tám

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.