Open navigation

Công văn 3879/TCHQ-GSQL ngày 20/09/2022 Doanh nghiệp chế xuất cho mượn tài sản máy móc thiết bị

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3879/TCHQ-GSQL

V/v DNCX cho mượn tài sản, máy móc thiết bị

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2022

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trong quá trình thực hiện Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan gặp vướng mắc liên quan đến hoạt động doanh nghiệp chế xuất (DNCX) cho doanh nghiệp khác thuê, mượn máy móc, thiết bị, khuôn mẫu để sản xuất hàng hóa cung cấp cho chỉnh DNCX, cụ thể như sau:

- Căn cứ quy định tại khoản 20 Điều 2 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ thì hoạt động chế xuất là hoạt động chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, cung ứng dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu.

- Căn cứ quy định tại khoản 21 Điều 2 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP thì DNCX là doanh nghiệp thực hiện hoạt động chế xuất trong khu chế xuất, khu công nghiệp và khu kinh tế.

- Căn cứ quy định tại điểm c khoản 6 Điều 26 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP thì DNCX không được sử dụng tài sản, máy móc thiết bị được hưởng ưu đãi về thuế áp dụng đối với DNCX để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh khác. Trường hợp sử dụng tài sản, máy móc thiết bị được hưởng ưu đãi về thuế áp dụng đối với DNCX để thực hiện các hoạt động kinh doanh khác thì phải hoàn trả ưu đãi về thuế đã được miễn, giảm theo quy định của pháp luật về thuế.

- Căn cứ quy định tại Điều 41 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ thì bên nhận gia công được thuê, mượn máy móc, thiết bị của bên đặt gia công để thực hiện hợp đồng gia công. Việc thuê, mượn hoặc tặng máy móc, thiết bị phải được thỏa thuận trong hợp đồng gia công.

Căn cứ các quy định dẫn trên, trường hợp DNCX cho doanh nghiệp khác thuê, mượn máy móc, thiết bị, khuôn mẫu (đã được hưởng ưu đãi về thuế áp dụng đối với DNCX) để sản xuất hàng hóa cung cấp cho chính DNCX để xuất khẩu hoặc tiêu dùng trong nội bộ DNCX thì có được hiểu là hoạt động kinh doanh khác của DNCX hay không (bao gồm cả hoạt động gia công hoặc sản xuất xuất khẩu), hoạt động nêu trên có thuộc phạm vi điều chỉnh tại điểm c khoản 6 Điều 26 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP?

Để có cơ sở hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến hướng dẫn cụ thể về vướng mắc nêu trên. Tổng cục Hải quan mong nhận được hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/9/2022.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/cáo);
- Công ty TNHH Canon Việt Nam;
(Đ/c: Lô A1, KCN Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội)
 - Lưu: VT, GSQL (3b). 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Mai Xuân Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.