Open navigation

Công văn 4266/TCHQ-TXNK ngày 12/10/2022 Chính sách thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4266/TCHQ-TXNK

V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2022

 

Kính gửi: ông Đinh Mạnh Cường.
(Địa chỉ: Số 02, đường 75A, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 6301/VPCP-ĐMDN ngày 22/9/2022 của Văn phòng Chính phủ chuyển Đơn phản ánh kiến nghị số PAKN.20220915.0045 của ông Đinh Mạnh Cường về chính sách thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định hoàn thuế đối với trường hợp: “Người nộp thuế đã nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm”;

Căn cứ khoản 3 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 củChính phủ quy định cơ sở để xác định hàng hóa được hoàn thuế bao gồm:

“a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu;

b) Trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được hoàn thuế là trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực tế được sử dụng để sản xuất sản phẩm thực tế xuất khẩu;

c) Sản phẩm xuất khẩu được làm thủ tục hải quan theo loại hình sản xuất xuất khẩu;

d) Tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc ủy thác nhập khẩu hàng hóa, xuất khẩu sản phẩm.

Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trên tờ khai hải quan về sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hàng hóa nhập khẩu trước đây”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan được hoàn thuế nhập khẩu nếu đáp ứng các cơ sở xác định hàng hóa được hoàn thuế tại khoản 3 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Đối với các trường hợp khai sai mã loại hình trên tờ khai hải quan của hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 995/TCHQ-GSQL ngày 24/03/2022 trả lời một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố về vướng mắc liên quan đến việc khai sai mã loại hình trên tờ khai hải quan của loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất (đính kèm).

Đề nghị ông Đinh Mạnh Cường căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để ông Đinh Mạnh Cường được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (để tổng hợp);
- Hệ thống phản ánh kiến nghị của VPCP;
- Văn phòng Bộ Tài chính (để biết);
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/cáo);
- Văn phòng Tổng cục Hải quan (để biết);
 - Cục Hải quan t
nh Tây Ninh;
 - Lưu: VT, TXNK (3b
).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nông Phi Quảng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.