Open navigation

Công văn 4487/TCHQ-GSQL ngày 26/10/2022 Kiểm tra thực tế hàng hóa theo đề nghị của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4487/TCHQ-GSQL

V/v kiểm tra thực tế hàng hóa theo đ nghị của Chi cục Hi quan nơđăng ký tờ khai

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hi quan nhận được vướng mc của một số Cục Hi quan tnh, thành phố về thực hiện không thống nhất đối với thủ tục kiểm tra thực tế hàng hóa theo đề nghị của Chi cục Hi quan nơi đăng ký tờ khaiVề vấn đề này, Tổng cục Hi quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 18 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì việc kiểm tra thực tế hàng hóa theo đề nghị của Chi cục Hi quan nơi đăng ký tờ khai hải quan ch áp dụng đối với hàng xá, hàng rời và hàng hóa nhập khu phục vụ gia công, sn xuất hàng hóa xuất khu, hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất.

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 121/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khu thuộc diện phải kim tra thực tế hàng hóa, nếu Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hi quan có đề nghị bng văn bản hoặc gi đ nghị qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hi quan thì Chi cục Hi quan nơi u giữ hàng hóa thực hiện việc kiểm tra thực tế hàng hóa. Trình tự kiểm tra thực tế hàng hóa theo đ nghị của Chi cục Hi quan nơi đăng ký tờ khai thực hiện theo quy định ti khoản 18 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC. Hiện nay, Thông tư 121/2021/TT-BTC chưa được Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ.

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 thì trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vn đ thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau. Do đó, đi với nội dung kiểm tra thực tế hàng hóa theo đề nghị của Chi cục Hi quan nơi đăng ký tờ khai hiện nay thực hiện theo Thông tư 121/2021/TT-BTC ca Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thng nht thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT
GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 Mai Xuân Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.