Open navigation

Công văn 4619/TCHQ-CNTT ngày 02/11/2022 Bổ sung thủ tục trên Hệ thống cung cấp Dịch vụ công trực tuyến

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4619/TCHQ-CNTT

V/v bổ sung thủ tục trên Hệ thống cung cấp DVCTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2022 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Căn cứ Quyết định số 1462/QĐ-BTC ngày 22/7/2022 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, sửa đổi thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Thuế, Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, từ ngày 07/11/2022, Tổng cục Hải quan sẽ triển khai bổ sung thủ tục “Tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dùng làm thủ tục hải quan” trên Hệ thống cung cấp Dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ https://pus.customs.gov.vn.

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổ chức phổ biến tuyên truyền, hướng dẫn người làm thủ tục biết, thực hiện và triển khai tiếp nhận, phân công, xử lý, trả kết quả hồ sơ trên Hệ thống cung cấp Dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Cục 
TXNK (để biết);
 - Lưu VT, CNTT

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Mai Xuân Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.