Open navigation

Công văn 1649/CATTT-NCSC ngày 20/10/2022 Hướng dẫn kiểm tra an toàn thông tin đối với các lỗ hổng bảo mật phổ biến trên ứng dụng

BỘ THÔNG TIN 
TRUYỀN THÔNG 
CỤC AN TOÀN THÔNG TIN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1649/CATTT-NCSC

V/v Hướng dẫn kiểm tra an toàn thông tin đối với các lỗ hổng bảo mật phổ biến trên ứng dụng

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2022

 

Kính gửi:

- Đơn vị chuyên trách về CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam;
 - Các doanh nghiệp phần mềm.

Thời gian gần đây, nhiều sản phẩm công nghệ thông tin, đặc biệt các ứng dụng phục vụ chính phủ điện tử, chính phủ số, có tồn tại hoặc phát sinh nhiều điểm yếu, lỗ hổng bảo mật gây mất an toàn thông tin, lộ lọt thông tin, dữ liệu của người dân, tổ chức trong quá trình sử dụng sản phẩm, ứng dụng. Điều này có thể gây ảnh hưởng lớn đến niềm tin của xã hội vào quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục An toàn thông tin đã nghiên cứu và xây dựng tài liệu “Hướng dẫn kiểm tra an toàn thông tin đối với các lỗ hổng bảo mật phổ biến trên ứng dụng (phiên bản 1.0)”.

Tài liệu bao gồm danh mục các điểm yếu, lỗ hổng bảo mật phổ biến trên các ứng dụng hiện nay; quy trình và hướng dẫn cụ thể để kiểm tra với từng lỗ hổng bảo mật dành cho các nhà phát triển nhằm phát hiện sớm và có phương án xử lý trước khi phát hành ứng dụng.

Bản mềm tài liệu hướng dẫn tra cứu tại địa chỉ:

https://tinnhiemmang.vn/storage/files/shares/Huong%20dan%20kiem%20tra%20ATTT_v1.pdf

Cục An toàn thông tin khuyến nghị các đơn vị áp dụng trong quá trình nghiên cứu, xây dựng và phát triển phần mềm. Trong quá trình áp dụng, nếu có vướng mắc, Quý cơ quan, tổ chức có thể liên hệ với đầu mối của Cục An toàn thông tin: Ông Phạm Thái Sơn, Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), số điện thoại: 0364120114, địa chỉ thư điện tử: sonpt@mic.gov.vn.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Thứ trư
ng Nguyễn Huy Dũng (để b/c);
 - Cục trư
ng (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng;
 - Lưu: VT, NCSC.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG Trần Đăng Khoa

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.