Open navigation

Công văn 6262/VPCP-QHQT ngày 21/09/2022 Kết quả Hội nghị những người đứng đầu các nền công vụ ASEAN và ASEAN+3

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6262/VPCP-QHQT

V/v kết quả Hội nghị những người đứng đầu các nền công vụ ASEAN và ASEAN+3

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2022

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Xét kiến nghị của Bộ Nội vụ tại văn bản số 4483/BC-BNV ngày 12 tháng 9 năm 2022 về kết quả Hội nghị những người đứng đầu các nền công vụ ASEAN và ASEAN+3, các nước đối tác đối thoại và Diễn đàn về Quản trị đất nước tốt, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đồng ý đề xuất của Bộ Nội vụ tại văn bản trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo Bộ Nội vụ biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg TT Phạm Bình Minh,
 - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành,

Các Vụ: TH, KTTH, TKBT, Cục QT (2), Cổng TTĐTCP;
 - Lưu
VT, QHQT(2).đh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Xuân Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.