Open navigation

Công văn 2922/HQTPHCM-GSQL ngày 25/10/2022 Thực hiện Công văn 877_GSQL-GQ1 hướng dẫn thủ tục hàng xuất khẩu chuyển cửa khẩu

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2922/HQTPHCM-GSQL

V/v thực hiện Công văn số 877/GSQL-GQ1

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2022 

 Kính gửi: Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh nhận được phản ánh của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Công ty Cổ Phần Giang Nam Logistics và báo cáo của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 về việc vướng mắc khi thực hiện Công văn số 877/GSQL-GQ1 ngày 27/06/2022 của Cục Giám sát quản lý về hải quan v/v hướng dẫn thủ tục hàng xuất khẩu chuyển cửa khẩu.

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

- Trường hợp người khai hải quan đã khai báo các tiêu chí “Địa điểm xếp hàng”, “Phương tiện vận chuyển dự kiến”, “Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế” theo như hướng dẫn tại Công văn số 877/GSQL-GQ1 và không có thay đổi trong quá trình làm thủ tục xuất khẩu thì người khai hải quan (doanh nghiệp xuất khẩu) không phải khai bổ sung thông tin tờ khai xuất khẩu.

Hãng tàu hoặc người dược hãng tàu ủy quyền (Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Công ty Cổ Phần Giang Nam Logistics) thông báo cho Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 theo mẫu kèm theo công văn này để làm cơ sở thực hiện chuyển thông tin địa đim giám sát hải quan và phê duyệt tờ khai vận chuyển đi trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

- Trường hợp người khai hải quan khai báo các tiêu chí “Địa điểm xếp hàng”, “Phương tiện vận chuyển dự kiến”, “Địa điểm đích cho vận chuyển bthuế” không đúng như hướng dẫn tại Công văn số 877/GSQL-GQ1 hoặc đã khai báo đúng theo hướng dẫn tại Công văn số 877/GSQL-GQ1 nhưng trong quá trình làm thủ tục xuất khẩu có thay đổi thông tin liên quan tiêu chí Địa điểm xếp hàng”, “Phương tiện vận chuyển dự kiến”, “Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế”  các thông tin khác thì hãng tàu hoặc người được hãng tàu ủy quyền có trách nhiệm thông báo cho doanh nghiệp xuất khẩu biết và thực hiện khai bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Công văn số 877/GSQL-GQ1 của Cục Giám sát quản lý về hải quan.

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn để Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và Công ty Cổ Phần Giang Nam Logistics biết thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì đề nghị Chi cục Hải quan ca khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 kịp thời báo cáo về Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh (qua Phòng Giám sát quản lý về hải quan) để hướng dẫn./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL (để báo cáo);
 - Cục 
trưởng (để báo cáo);
 - Các Phó Cục 
trưởng (đ biết);
 - Tổng 
công ty Tân Cảng Sài Gòn (để thực hiện);
 - Công ty Cổ Phần Giang Nam Logistics (
để thực hiện);
 - Lưu: VT, GSQL(05b
).

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Hữu Nghiệp

 


 

TÊN DOANH NGHIỆP
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

….., ngày…. tháng…. năm…. 

 VĂN BẢN THÔNG BÁO

Thay đổi địa điểm giám sát hàng hóa xuất khẩu

Kính gửi: Chi cục Hải quan ………………………………

1. Doanh nghiệp thông báo:

- Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………..

- Trụ sở chính tại: …………………………………………………………..

- Số điện thoại:………………...…………………………Số fax: …………

2. Đề nghị cơ quan hải quan giải quyết thay đổi địa điểm giám sát và phê duyệt tờ khai vận chuyển đi từ cảng ………………………… (mã………) sang cảng ………………………… (mã……) đối với các lô hàng xuất khẩu sau:

STT

Tờ khai xuất khẩu

S hiệu container

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nội dung cam đoan:

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông báo./.

 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.