Open navigation

Công văn 4572/TCHQ-TXNK ngày 31/10/2022 Vướng mắc khi làm thủ tục hải quan đối với lô hàng xuất khẩu phần mềm chứa trong đĩa CD

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4572/TCHQ-TXNK

V/v thủ tục xuất khẩu phần mềm

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2022

 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hi quan nhận được công văn số 2096/HQTPHCM-TXNK ngày 12/08/2022 của Cục Hi quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc khi làm thủ tục hi quan đối với lô hàng xuất khẩu phần mềm chứa trong đĩa CD của Công ty TNHH Beowulf Việt Nam, MST: 0315212985 (gọi tắt là Công ty). Qua xem xét báo cáo tại công văn số 2096/HQTPHCM-TXNK và hồ sơ kèm theo, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 16 Luật Hải quan quy định: “Hàng hóaphương tiện vận ti phi được làm thủ tục hi quan, chịu sự kiểm tra, giám sát hải quanvận chuyn đúng tuyến đường, đúng thời gian qua ca khu hoặc các địa điểm khác theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Luật Hải quan thì hàng hóa bao gồm động sn có tên gọi và mã s theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khu Việt Nam được xuất khẩu, nhập khu, quá cnh, lưu giữ tại địa bàn hoạt động hải quan;

Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khu Vit Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 và Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/2/2019 của Bộ Tài chính không quy định tên gọi, mã số hàng hóa đối với phn mềm.

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính thì “Trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khu là giá bán của hàng hóa tính đến ca khu xut không bao gồm phí bảo him quốc tế (I), phí vận ti quốc tế (F)được xác định bằng cách áp dụng tun tự các phương pháp quy định tại khoản 2khoản 3, khoản 4khoản 5 Điều này và dừng ngay tại phương pháp xác định trị giá hải quan”.

Căn cứ các quy định nêu trên thì phn mềm không có tên gọi và mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, nên phn mềm xuất khẩu không phi làm thủ tục hải quan và được qun lý hi quan theo phương tiện chứa đựng. Phn mềm xuất khẩu được chứa trong đĩa CD thì đĩa CD được coi là hàng hóa xuất khẩu, phi làm thủ tục hải quan và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan.

Về trị giá hải quan: Trường hợp hàng hóa xuất khẩu là phương tiện trung gian (carrier media) chứa đựng phn mềm ứng dụng thì trị giá hải quan là giá bán của phương tiện trung gian tính đến ca khu xuất, không bao gồm trị giá của phn mm ứng dụng nếu trên hóa đơn thương mại, trị giá của phn mm ứng dụng được tách riêng với trị giá của phương tiện trung gian.

Về khai báo trên tờ khai hi quan hàng xuất khẩu: Ô “Tổng trị giá hóa đơn” người khai hải quan khai tng trị giá của phương tiện trung gian theo hóa đơn thương mại, ô “Tng trị giá tính thuế” khai tng trị giá hải quan của phương tiện trung gian; trị giá của phn mm ứng dụng được khai báo tại phn ghi chú trên tờ khai xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hi quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Cục GSQL về 
HQ (đ biết);
 - Lưu: VT
TXNK-T.Huyền (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Trần Bằng Toàn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.