Open navigation

Quyết định 104/QĐ-CHK ngày 16/01/2023 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/QĐ-CHK

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2023 CỦA CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam; Quyết định 1055/QĐ-BGTVT ngày 31/5/2019 về sửa đổi, bổ sung Quyết định 2606/QĐ-BGTVT;

Căn cứ Quyết định số 1808/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam”.

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Cục báo cáo kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp do mình chủ trì thực hiện, qua Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế (theo mẫu tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này).

Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế là đầu mối giúp Cục trưởng theo dõi việc thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp do các cơ quan, đơn vị thuộc Cục thực hiện và có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu trình Cục trưởng báo cáo Bộ Giao thông vận tải về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế, Chánh Thanh tra Cục và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Cục chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
 - Lưu: VT, PC-HTQT.

CỤC TRƯỞNG

 

Đinh Việt ThắngKẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2023 CỦA CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 104/QĐ-CHK ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam)

Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và Quyết định số 1808/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 của Cục như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 nhằm mục đích:

+ Đảm bảo tính chủ động, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

+ Hỗ trợ cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực hàng không dân dụng; tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật; hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Tăng cường nhận thức, ý thức về công tác về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp, tạo hành lang pháp lý an toàn hiệu quả cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

2. Yêu cầu

a) Đảm bảo đúng nội dung, hình thức theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017, Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp chấp hành đúng pháp luật; đồng thời bảo đảm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

b) Lồng ghép, kết hợp hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ, cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp.

c) Thông tin pháp lý đảm bảo chính xác, nhanh chóng, kịp thời và phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp.

d) Đẩy mạnh tuyên truyền và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức đại diện của doanh nghiệp trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

II. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG HỖ TRỢ PHÁP LÝ TRỌNG TÂM

1. Hỗ trợ, cung cấp thông tin và hướng dẫn thực hiện những quy định mới trong các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực hàng không dân dụng, đặc biệt là các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính.

2. Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp đảm bảo chính xác, nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả.

3. Tiếp nhận, nghiên cứu, xem xét các kiến nghị của doanh nghiệp để đưa vào công tác xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hàng không dân dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các Phòng thuộc Cục, Văn phòng, Thanh tra hàng không:

- Triển khai thực hiện đúng nội dung quy định tại Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Đảm bảo đầy đủ các nguồn lực để thực hiện tốt công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Cục (qua Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế) tình hình và kết quả thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp định kỳ 06 tháng (trước ngày 10/6/2023) và hằng năm (trước ngày 25/11/2023) để tổng hợp báo cáo Bộ GTVT theo quy định.

2. Trách nhiệm của các Cảng vụ hàng không:

- Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Lựa chọn, cụ thể hóa các hình thức hỗ trợ phù hợp cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa .

- Đảm bảo đầy đủ các nguồn lực để thực hiện tốt công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Tổng hợp, báo cáo Cục (qua Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế) tình hình và kết quả thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp định kỳ 06 tháng (trước ngày 5/6/2023) và hằng năm (trước ngày 20/11/2023).

3. Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế:

- Theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam.

- Đảm bảo đầy đủ các nguồn lực để thực hiện tốt công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo nhiệm vụ được giao.

- Tổng hợp, báo cáo Cục trưởng để báo cáo Bộ Giao thông vận tải kết quả thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Cục năm 2023 theo quy định, báo cáo định kỳ 6 tháng trước (15/6/2023) và báo cáo năm trước (30/11/2023).

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2023 CỦA CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 104/QĐ-CHK của Cục HKVN ngày 16/01/2023)

STT

Nội dung

Cơ quan chủ trì/ Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2023

Phòng PC-HTQT 

Các Phòng thuộc Cục và các Cảng vụ hàng không

Trước ngày 25/01/2023

 

2

Xây dựng, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu VBQPPL trong lĩnh vực hàng không dân dụng có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên website của Cục (caa.gov.vn)

Văn phòng/ Phòng PC-HTQT

Cả năm

 

3

Tuyên truyền, phổ biến các VBQPPL trong lĩnh vực hàng không dân dụng có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trong được ban hành trong năm 2022, 2023

Phòng PC-HTQT 

Các Phòng thuộc Cục và các Cảng vụ hàng không

Cả năm

Thực hiện theo Kế hoạch PBGDPL năm 2023 của Cục HKVN

4

Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp

Phòng PC-HTQT 

Các Phòng thuộc Cục và các Cảng vụ hàng không

Cả năm

 

5

Tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hàng không dân dụng trình Bộ trưởng Bộ GTVT xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các VBQPPL này

Phòng PC-HTQT 

Các Phòng thuộc Cục và các Cảng vụ hàng không

Cả năm

 

6

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các doanh nghiệp

Các Phòng thuộc Cục/ các Cảng vụ hàng không

Cả năm

 

7

Báo cáo kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Các Phòng thuộc Cục và các Cảng vụ hàng không

- Các Phòng: Báo cáo 6 tháng trước 10/6/2023; báo cáo năm trước ngày 25/11/2023. 

- CVHK: Báo cáo 06 tháng: trước ngày 5/6/2023; báo cáo năm: trước ngày 20/11/2023.

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.